fredag 14 april 2017

16 mars 2017: Våra statsministrar 1840-2017


    Statsministerlängden 1840-2017

16 maj       1840 –  5 september 1840  Arvid Posse I

 5 september 1840 –  5 januari   1843  Carl Törnebladh

 5 januari   1843 - 28 december  1844  Lars Herman Gyllenhaal

28 december  1844 –  9 mars      1846  Johan Nordenfalk

23 mars      1846 – 10 april     1848  Arvid Posse II

10 april     1848 – 25 september 1856  Gustaf Sparre

25 september 1856 –  7 april     1858  Claes Günther

 7 april     1858 –  3 juni      1870  Louis De Geer I

Tvåkammarriksdagen, beslutad 22 oktober 1865, i kraft 22 juni 1866

 3 juni      1870 –  8 april     1874  Axel Adlercreutz

 4 maj       1874 – 11 maj       1875  Edvard Carleson

11 maj       1875 – 19 april     1870  Louis De Geer II

19 april     1880 – 13 juni      1883  Arvid Posse

13 juni      1883 - 16 maj       1884  Carl Johan Thyselius

16 maj       1884 -  6 februari  1888  Robert Themptander

 6 februari  1888 - 12 oktober   1889  Gillis Bildt

12 oktober   1889 - 10 juli      1891  Gustaf Åkerhielm

10 juli      1891 - 12 september 1900  Erik Gustaf Boström I

12 september 1900 -  5 juli      1902  Fredrik von Otter

 5 juli      1902 - 13 april     1905  Erik Gustaf Boström II

13 april     1905 -  2 augusti   1905  Johan Ramstedt

 2 augusti   1905 -  7 november  1905  Christan Lundeberg (-)

 7 november  1905 - 29 maj       1906  Karl Staaff I (fp)

29 maj       1906 -  7 oktober   1911  Arvid Lindman I(m)

 7 oktober   1911 - 17 februari  1914  Karl Staaff II(fp)

17 februari  1914 - 30 mars      1917  Hjalmar Hammarskjöld (-)

30 mars      1917 - 19 oktober   1917  Carl Swartz (m)

19 oktober   1917 - 10 mars      1920  Nils Edén (fp)

10 mars      1920 - 27 oktober   1920  Hjalmar Branting I (s)

27 oktober   1920 – 23 februari  1921  Louis De Geer d y (-)

23 februari  1921 – 13 oktober   1921  Oscar von Sydow

13 oktober   1921 - 19 april     1923  Hjalmar Branting II(s)

19 april     1923 - 18 oktober   1924  Ernst Trygger (m)

18 oktober   1924 - 24 januari   1925  Hjalmar Branting III (s)

25 januari   1925 -  7 juni      1926  Rickard Sandler (s)

 7 juni      1926 -  2 oktober   1928  C G Ekman I (fp)

 2 oktober   1928 -  7 juni      1930  Arvid Lindman (m)

 7 juni      1930 -  6 augusti   1932  C G Ekman II(fp)

 7 augusti   1932 - 24 september 1932  Felix Hamrin (fp)

24 september 1932 - 19 juni      1936  Per Albin Hansson I (s)

19 juni      1936 - 28 september 1936  Axel Pehrson-Bramstorp (c)

28 september 1936 - 13 december  1939  Per Albin Hansson II (s)

13 december  1939 - 31 juli      1945  Per Albin Hansson III (s)

31 juli      1945 -  6 oktober   1946  Per Albin Hansson IV (s)

11 oktober   1945 -  1 oktober   1951  Tage Erlander I (s)

 1 oktober   1951 - 31 oktober   1957  Tage Erlander II(s)

31 oktober   1957 - 14 oktober   1969  Tage Erlander III (s)

14 oktober   1969 -  8 oktober   1976  Olof Palme I (s)

 8 oktober   1976 - 18 oktober   1978  Thorbjörn Fälldin I (c)

18 oktober   1978 - 12 oktober   1979  Ola Ullsten (fp)

12 oktober   1979 - 22 maj       1981  Thorbjörn Fälldin II (c)

22 maj       1981 -  8 oktober   1982  Thorbjörn Fälldin III (c)

 8 oktober   1982 - 28 februari  1986  Olof Palme II (s)

 1 mars      1986 – 26 februari  1990  Ingvar Carlsson I (s)

26 februari  1990 -  4 oktober   1991  Ingvar Carlsson II (s)  Feldt avgår

 4 oktober   1991 -  6 oktober   1994  Carl Bildt (m)

 7 oktober   1994 - 22 mars      1996  Ingvar Carlsson III (s)

23 mars      1996 –  6 oktober   2006  Göran Persson (s)

 6 oktober   2006 –  6 oktober   2014  Fredrik Reinfeldt (m)

 6 oktober   2014 -                    Stefan Löfven (s)

fredag 24 mars 2017

15 mars 2017: Rapport från 1910


Ur Dagens Nyheter lördagen 8 januari 1910

Till Frisinnade män och

kvinnor i StockholmAf stor och genomgripande betydelse äro de nya bestämmelser som under år  1910 träda i kraft med afseende på såväl politiska som kommunala val inom vårt land.

  Den i visst avseende utsträckta, den i andra avseenden betydligt förändrade politiska rösträtten, den afsevärda begränsningen i mångröstarnas kommunala inflytande, den nyvunna kommunala valbarheten för kvinnor, den vidgade möjligheten för gift kvinna att utöfva kommunal rösträtt samt inte minst det proportionella valsättets införande och däraf föranledd ny valkretsindelning, är betydelsefulla förändringar, som jämväl med nödvändighet påkalla en fullständig omläggning af och nya former för de frisinnades valarbete.

  Trots de stora brister som vidlåda de nya grundlagsbestämmelserna och hvilka af de frisinnade med kraft framhållits, ha genom dessa bestämmelser förhållandena så ändrats att de frisinnade förvisso skulle kunna tillkämpa sig väsentligt ökadt inflytande såväl inom riksdagen som inom stadsfullmäktige. Skall detta ökade inflytande kunna vinnas, är emellertid nu mer än tillförne en enig samling af alla frisinnade krafter af nöden, en samling omfattande alla dem som vilja arbeta för förverkligandet af de politiska eller kommunala reformkraf hvilka sedan länge framburits på de frisinnades program.

   I full insikt härom ha undertecknade beslutit inbjuda till bildande af en ny frisinnad valmansförening för Stockholms stad:Stockholms frisinnade valmansförening.Denna förening, som är afsedd att i sig uppta medlemmar av de föreningar hvilka hittills på det politiska eller kommunala området organiserat det frisinnade valarbetet i Stockholm äfvensom  öfvriga för saken intresserade män och kvinnor, skall ha till uppgift att vid politiska och kommnala val till gemensamt arbete  och uppträdande inom Stockholms stad boende reformvänner som omfattar Frisinnade Landsföreningens sträfvanden.

  Sedan stadgeförslag för Stockholms frisinnade valmansförening godkänts af Stockholms liberala valmansförenings centralstyrelse och styrelserna för Stockholms kommunala reformföreningar äfvensom af representanter för andra frisinnade sammanslutningar i Stockholm, ha undertecknade för sin del enat sig om och godkänt detsamma.

  Vi tillåta oss i anslutning härtill inbjuda Stockholms frisinnade medborgare, män som kvinnor, hvilka omfatta Frisinnade landsföreningens sträfvaneen tillett offentligt möte

för bildandet af Stockholms frisinnade valmansförening.Detta mötes hålles onsdagen den 12 innevarande januari å K.F.U.M:s hörsal, Birger Jarlsgatan 35, med början precis kl 8 e.m.

   Dörrarna öppnas kl half 8.

   Mötet kommer att försiggå efter följande program.

1)  Mötet öppnas. Val av ordförande sekreterare för mötet.

2)  Tal av riksdagsmannen vice häradshöfding Karl Staaff.

3)  Kommunal anförande av stadsfullmäktige, med. D:r Ivan Bratt.

4)  Bildande av Stockholms frisinnade valmanförening och antagande af stadgar för densamma.

5)  Val af ordförande och öfriga styrelseledamöter för föreningen.

6)  Val af revisorer och revisorssuppleanter

Stockholm den 8 januari 1910

  Nils Alexanderson, professor, Adolf Anderson, manufakturhandlare, stadsfullmäktig, Werner Andersson, handlande, T.J. Arne, antikvarie, Ivar Bendixson, professor, stadsfullmäktig, Carl Berggren, bokhållare, G. Berggren, kurator, Gust. Bergh, folkskollärare, Johan Bergman, lektor, Signe Bergman, bankkassör, A. Björkman, redaktör, Sigrid Björklund, lärarinna, Alfr. Bohman, disponent, K. O. Bonnier, bokförläggare, J. A. Borgström, redaktör, Ivan Bratt, praktiserande läkare, stadsfullmäktig, Emilia Broomé, byråföreståndare i C.S.A., B. Buhre, med. d:r, stadsfullmäktig, Jakob Byström, redaktör, riksdagsman, C. Carlberg, kansliråd, Axel Ceder, mekanisk arbetare, stadsfullmäktig, Allan Cederborg, stadsnotarie, stadsfullmäktig, P. Dahlgren, kommendör, N. O. Dahlin, poliskonstapel, Gerard D Geer, professor, W:m Djurling, konsul, stadsfullmäktig, Karl E. Edén, bokhållare, Oskar Eklund, direktör, stadsfullmäktig, riksdagsman, N. J. A Ekwall, skräddarmästare, Henning Elmquist byråchef, stadsfullmäktig, K. G. Fellenius, kammarskrivare, Erik Forssberg, sekreterare, Tom Forsmer, advokat, Fredrik von Friesen, jur. kand., K.A. Fryxell, fil. d:r., Th. Fürst, yrkesinspektör, riksdagsman, Otto L. Fürstenberg, notarius publicus, Anders Grevenius, stadsbud, Arvid Grundel, ombudsman, Clas Gustafsson, kanslisekreterare, Emil Hammarlund, direktör, stadsfullmäktig, riksdagsman, Joh. Aug. Hallberg, tryckeriföreståndare, J.A. Hellman, hamnfogde, Fredrik Hellström, måleriarbetare, Kerstin Hesselgren, inspektris, Ann-Margret Holmgren, f. Tersmeden, fru, G. Huselius, vice häradshöfding, advokat, N. Höglund, fanjunkare, Aug. Jakobsson, folkskollärare, C. E. Johnsson, försäkringsagent, Alexander Jonsson, öfverlärare, stadsfullmäktig, Emil Kinander, vice häradshöfding, stadsfullmäktig, Ernst Klefbeck, pastorsadjunkt, Anna Kleman, fröken, Gustaf Kobb, docent, riksdagsman, G. H. von Koch, redaktör, Carl Kullgren, fil. d:r., Wilh. Lagerholm, fabriksidkare, stadsfullmäktig, N. G. W. Lagerstedt, läroverksråd, Herm. Lamm, grosshandlare, stadsfullmäktig, John Landin, civilingenjör, Anders Olof Larsson, filare, G. Larsson, byggmästare, stadsfullmäktig, Edv. Laurent, praktiserande läkare, stadsfullmäktig, Carl Lidman, öfverlärare, stadsfullmäktig, Ernst Liljedahl, kapten, A. I. Lindhagen, kanslisekreterare, Karl Linge, folkskollärare, Aug. Ljunggren, direktör, G.H. Lundbergh, grosshandlare, stadsfullmäktig, F. E Lundén, skräddarmästare, A. Löfcrantz, kamrer, Eliel Löfgren, advokat, riksdagsman, Thorhild Malmberg, folkskollärarinna, Erik Martin, auditör, stadsfullmäktig, O. Medin, professor, stadsfullmäktig, A. Gust. Nilson, direktör, Harry Nissen, e.o. hofrättsnotarie, Nils Nordén, arkitekt, Karl Nyström, kassör, S. J. Odin, handlande, Joh. Ohlsson, fabriksidkare, Maria Olsson, folkskollärarinna, Hjalmar Olsson, förtennare, stadsfullmäktig, Sven Palme, direktör, stadsfullmäktig, riksdagsman, Erik Palmstierna, kapten, stadsfullmäktig, riksdagsman, Valter Philipson, vice häradshövding, P. H. Rabe, vice häradshövding, stadsfullmäktig, Axel Raphael, fil. d:r, juris kand., J. E. Sandberg, metallarbetare, C. Schelin, redaktör, F. Schreuder, fabriksidkare, Karl Staaff, vice häradshövding, riksdagsman, Mathilda Stael von Holstein, fröken, O. L. Staf, kakelugnsmakare, stadsfullmäktig, J. K. T. Swedenborg ingenjör, Erik Thyselius, skriftställare, E. H. Thörnberg, skriftställare, John Tjerneld, advokat, Karl Warburg, professor, stadsfullmäktig, Carl Varenius, fabrikör, Anton Wassberg, folkskollärare, stadsfullmäktig, Edvard Wavrinsky, direktör, riksdagsman, Karolina Widerström, doktor, Otto Vigren, mekanisk arbetare, Emma Wretlind, doktorinna, Anna Åbergsson, fröken. O. Alb. Öberg, arbetare vid k. telegrafverket, Olof Örtenblad, rektor.


fredag 17 mars 2017

14 mars 2017: Åter kandidat


Hej
Jag vill meddela att jag har för avsikt att åter kandidera till riksdagen, vid valet 2018. Jag är anmäld till liberalernas nominering i Stockholms län.
Varför?
Jo, jag har så otroligt mycket ogjort för Sverige efter bara tolv år i riksdagen.
Och jag är bara 71 år gammal.
Alltså med någon erfarenhet.
Det är en belastning, liksom ganska mycket kunskap, man kan bära.
Vi hörs!

Gunnar Andrén
mest f.d. men inte bara
14 mars 2017

Foto: Jan Fröman