lördag 28 maj 2011

28 maj: Reklam i TV

Vart leder dessa spår?


Nog kan man bli förvånad - mitt under ett maratonlopp.
Jag såg Stockholm Maraton 2011 på TV.
TV3.
Det sponsrades via reklam av - tror det eller ej - Statens Järnvägar, SJ, och Vattenfall.

I TV3, alltså.
Vad är det för medierådgivare statens bolag har?
Skall de skaffa sig fler kunder genom att annonsera i brittiska TV3?
Men jag skall väl inte vara förvånad.
Men Maud Olofsson kan kanske förklara.
Jag förstår i alla fall inte ett dyft.
Utom att TV3:s ägare måtte jubla. Statens bolag annonserar i TV3!

27 maj: Demoskop

jklöklök

fredag 27 maj 2011

27 maj: Till Grisslehamn

Denna morgon - och nu är klockan 07.52 - skall jag åka till Grisslehamn, med buss förstås, går om en halvtimme.
Där skall jag träffa Ålands liberala politiker. Skall bli intressant.

26 maj: Förbundsstyrelse

Allmänpolitisk diskussion

26 maj: Svensk inrikspolitik och Juholts alla turer

Åsiktsnurra!

26 maj: Stocksunds station

SL vill enligt Mitt i Danderyd ta bort den lokala tågstationen i Danderyd.
Det är nog egentligen ingen ny nyhet - jag har hört detta i 8-10 år och alltid varit för- Problemet har varit att SL varit så vankelmodigt men i sak är det ju rätt, och var så även när jag satt i Danderyds fullmäktige, helt rätt att flytta Mörby station och Stocksunds station till en plats, ungefär där Mörby verkstäder nu ligger, helst som en helt ny station som ligger under jorden och med direkt anknytning till tunnelbanan.
Denna för bör övrigt förlängas till Täby/Arninge, en åsikt jag haft sedan folkomröstningen i Täby som saken, den ägde rum kring 1980.

26 maj; Hemma

Kommer

26 maj: Folkpartiets partiprogram 1944

Folkpartiets principprogram antaget av partimötet den 11 juni 1944

Folkpartiet är ett demokratiskt parti, som vill värna de liberala grundsatserna om frihet, rättvisa och humanitet.
  Respekt för människovärdet och för den enskildes rätt skall prägla statens förhållanden till individerna.
  Det politiska arbetet bör främja samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och ge envar medborgare den utbildning, den trygghet och det välstånd, som utvecklingen möjliggör.
  Lika rätt bör gälla för män och kvinnor.
  Partiet kräver tanke-, yttrande- och tryckfrihet, näringsfrihet samt frihet och rätt till arbete.
  Andliga och kulturella värden skola skyddas.

Samhällsordningen.

Att bevara och utveckla den folkliga självstyrelsen är en av folkpartiets huvuduppgifter. Varje hot mot demokratien och varje slag av diktatursträvande skall avvisas, från vilket håll det än må komma.

  Den lagbundna rättsordningen skall skyddas som ett dyrbart arv och utbyggas efter hand som utvecklingen fortskrider.
  Riksdagens ställning bör stärkas och den kommunala självstyrelsen bevaras. En långtgående centralisering i förvaltningen måste undvikas.
  Valssystemet bör reformeras i sådan riktning att personval främjas och större rättvisa ernås vid mandatfördelningen.
  Självständigt verkande intresseorganisationer äro en värdefull del av det demokratiska samhället. De få dock inte tillåtas utöva obehörigt tvång mot enskilda medborgare.
  Tendenser att politiskt splittra folket i intressegrupper bör motarbetas.

Utrikespolitiken.

Folkpartiet hävdar grundsatsen om en fredlig och på rätten uppbyggd sammanlevnad mellan folken.
  Sverige bör medverka till skapandet av en sådan ordning samt påtaga sig de förpliktelser, som denna medverkan kräver. Därvid bör förtroendefullt och nära samarbete etableras med våra nordiska grannländer.
  Sverige bör understödja strävandena till ett omfattande och fritt varuutbyte länderna emellan.

Försvarsfrågan.

Så länge världsförhållandena kräva ett militärt försvar måste de härför nödvändiga uppoffringarna göras och vår värnkraft uppehållas efter tidslägets krav.
  Effektivitet och sparsamhet vid användningen av de ekonomiska resurserna är en viktig förutsättning för att bevara folkets förtroende för försvaret. De personliga bördorna böra rättvist avvägas. En demokratisk anda skall prägla förhållandet mellan befäl och trupp.

Näringspolitiken.

Den ekonomiska och sociala politikens främsta mål är att åt medborgarna bereda trygghet med bevarad frihet och ökat välstånd.
  Folkpartiet ser i enskild företagsamhet och äganderätt samt i näringsfriheten de bästa förutsättningarna för ett blomstrande näringsliv. Av krisförhållanden framtvingade avsteg från dessa grundsatser böra avvecklas så snart läget tillåter.
  Ett av staten behärskat näringsliv skulle i längden bli en fara för den enskildes medborgerliga frihet. Försöket att varaktigt utvidga det statliga inflytandet över det ekonomiska livet böra därför motarbetas.
  Truster och andra monopolbildningar skola verksamt övervakas så att näringsfrihet skyddas även mot därifrån kommande faror.
  Partiet vill verka för att handel, hantverk, småindustri och hemslöjd beredas förbättrade villkor och för en fri utveckling av kommunikationsväsendet.
  Stat och näringsliv böra samverka i syfte att utjämna konjunkturväxlingarna och mildra ekonomiska depressioner.

Jordbruket.


Landets modernäring är alltjämt en huvudfaktor i vårt ekonomiska liv.
  Ett självständigt och bärkraftigt jordbruk är en av de grundvalar, varpå vår samhällsbyggnad vilar. Arbetet på dess höjande bör därför planmässigt fullföljas och betingelserna för jordbrukets folk förbättras till likställighet med andra grupper.
  Partiet vill därför verka för att småbrukare, fiskare och trädgårdsodlare beredas bättre existensvillkor.
  Rationaliseringsarbete inom jordbruket bör av statsmakterna främjas och kraftiga åtgärder vidtagas i syfte att förvandla svaga och ofullständiga brukningsdelar till bärkraftiga enheter.

Socialpolitiken.

Att avskaffa fattigdom är ett av de stora målen för samhällsarbetet.
  Förutsättningen för framgång däri är att den enskildes ansträngningar fogas till samhällets åtgärder.
  Därför bör medborgarnas vilja att trygga sin existens på alla sätt stärkas och det allmännas hjälpåtgärder avvägas med hänsyn härtill. I överensstämmelse härmed är en fortsatt utbyggnad av socialförsäkringen i syfte att bereda ökad trygghet vid sjukdom och arbetslöshet angelägen.
  Frågorna rörande folkpension och pension åt anställda böra lösas så att resultatet blir en så långt möjligt bekymmersfri ålderdom för alla.
  Planerna på en samordning av socialhjälpens skilda grenar böra fullföljas.
  Stat och kommun böra underlätta tillkomsten av goda och billiga bostäder och främja en ändamålsenlig samhällsplanering.
  Åtgärder som befordra freden på arbetsmarknaden och begränsa arbetslösheten äro naturliga led i strävandena att tillfullo utnyttja landets produktiva resurser. I främsta rummet skola ansträngningarna inriktas på att uppehålla en god sysselsättning inom det normala produktionslivet.
  Samhälleliga hjälpåtgärder böra icke begränsa arbetskraftens rörlighet eller försvåra återgång till normala försörjningsförhållanden.
  De partiellt arbetsföras inordnande i arbetslivet skall eftersträvas.

Befolkningspolitiken.

Omfattande åtgärder krävas för att skapa goda förutsättningar för familjebildning, lätta försörjningsbördorna för familjer med barn samt förbättra förlossningsvården och åstadkomma en rationell hälsokontroll för barn och ungdom.
  Den pågående folkomflyttningen från landsbygden till städer och samhällen kräver statsmakternas särskilda uppmärksamhet. Härvid bör eftersträvas, att levnadsbetingelser på landsbygden göras likvärdiga med städernas.

Finans- och skattepolitik.

Den fasta grunder för statlig och enskild ekonomi är ett stabilt penningvärde.
  Statens penningpolitik bör ordnas med sikte på detta faktum och så att sparande och enskild kapitalbildning främjas.
  Folkpartiet kräver sparsamhet i den allmänna hushållningen, begränsning av förvaltningsapparaten och en sund budgetpolitik.
  Inkomstbeskattningen bör hållas vid en rimlig nivå och anpassas efter skattedragarnas bärkraft. 
  De indirekta skatterna böra företrädesvis läggas på lyx- och överflödsförbrukning.
  Den kommunala skatteutjämningen bör fullföljas, främst genom att staten påtager sig en större del av utgifterna för allmänna samhällsändamål.
  En reform av skatteuppbörden bör snarast genomföras.

Undervisning.

Åt varje medborgare bör möjlighet ges till en efter hans anlag avpassad utbildning.
  I ett rikt förgrenat skolväsen skall folkskolan utgöra den allmänna grundskolan.
  Det praktiska livets krav på lämpligt avpassade utbildningsvägar bör mer än hittills skett tillgododses, bl.a. genom vidgad yrkesutbildning.
  Det fria folkbildningsarbetet skall kraftigt stödjas. För alla samhällsgruppers ungdom på land som i stad böra utbildningsvägarna göras så långt möjligt lika tillgängliga.
  Karaktärsdaning och personlighetsutveckling böra klart fattas som en uppfostrans huvudangelägenhet. Undervisningsväsendet skall inriktas på en demokratisk medborgarfostran i enlighet med hemmets och samhällslivets krav.
  Till vetenskap och forskning bör lämnas tillräckligt ekonomiskt stöd, så att vårt lands kulturella utveckling främjas och näringslivets internationella konkurrenskraft stärks.

Nykterhetsfrågan.

Folkpartiet ser i bekämpandet av alkoholskadorna en av sina främsta uppgifter.
  Partiet vill därför verka för rusdrycksbrukets tillbakaträngande genom upplysning, lagstiftning och beskattning.
  Nykterhetsvården bör utvidgas och förbättras.
  Det enskilda vinstintresset bör så långt möjligt avlägsnas och den kommunala självbestämningsrätten hävdas.
  Den lagstadgade undervisningen angående alkoholfaran bör göras effektiv och ungdomen skyddas från att komma under alkoholbrukets inflytande.
  Den olaga rusdryckstrafiken bör med alla till buds stående medel stävjas.

Folkets andliga och fysiska hälsa.

Vårt folks andliga och fysiska hälsa skall genom förebyggande och uppbyggande åtgärder stärkas.
  Allt som leder till folkstammens försämring och sedernas urartning motarbetas.
  Ideella folkrörelser och ungdomsorganisationer böra uppmuntras och stödjas. I samverkan med dem bör samhället kraftigt utveckla möjligheterna till god och uppbyggande fritidssysselsättning.
  Yttringar av ett osund nöjesliv och ett vinstbegär, som ockrar på mänsklig svaghet, skola effektivt bekämpas.
  Respekten för andliga, religiösa och etiska värden måste upprätthållas, så att den allvarliga livssyn, som hör till vårt folks värdefullaste arv och som i den kristna kulturen har sitt starkaste fäste, bevaras och vidgas.

24: Plats för reflektioner - kommer

Kommer

24 maj: Resa till Konstanta

Jag har varit här förr - för 44 år sedan.
Nu ett heldagsbesök med båtfärd i Konstanta - Svarta Havets port till Europa med förbindelser via Donaukanalen - grävd av Ceaucescu innan hans storhetsvansinne slog till för fullt - som är mycket intressant.
Återkommer till det.

22 maj: Kontakter hemifrån - om en arvodeskommitté

Kommer

23 maj: Plats för reflektioner

Kommer

23 maj: Full dag med möten

Besök hos senatorer med flera i Parlamentet, även träff med vice utrikesministern
Mer kommer

23 maj: Besök i parlamentetet

Denna dag besök i Rumäniens parlament - mer kommer.

22 maj: Resa till Brasov

Delegationen på besök i en av Europas kulturstäder, okänd för många, känd av alla i Sydöstra Europa, Brasov.
Mer kommer.

21 maj: Lördag i Bukarest med besök på ambassaden

Besök på Sveriges ambassad i Bukarest

20 maj: Till Bukarest

Denna fredag åker jag till Bukarest. Det är med en grupp från riksdagen, från olika partier. Vi skall göra en mängd besök, dels träffa personer, dels besöka intressanta platser.
Jag har varit i Rumänien två gånger tidigare, dels 1967 (landade faktiskt samma dag som kriget Israel-Egypten bröt ut, den 6 juni 1967 - och skulle samma dag åkt vidare till Tel Aviv men som alla lätt inser blev resan inställd, fast betald), dels i juli 2007 då jag var den förste riksdagsmannen som besökte Bulgarien (Sofia, ambassadör Bertil Roth) och Rumänien (Bukarest, ambassadör Mats Åberg) efter de två ländernas EU-inträde den 1 januari 2007.
Har det hänt något på de fyra åren?
Mellan 1967 och 2007 hade mycket litet men ändå det viktigaste - avskaffandet av kommunismen - inträffat 1989. Men Rumänien, som i grunden är ett rikt land med fantastisk historia och en kultur som går tusen år tillbaka i tiden före de närmaste tusen åren, är EU:s näst Bulgarien fattigaste landet och är skuldsatt gentemot bland annat IMF så att de svåra tider som var mellan 1944-1989 på många sätt fortfarande präglar landet.
Men jag räknar med att kunna berätta mer om det om någon eller några dagar.
Vilka som åker?
I dag är det jag och Hans Wallmark (m) från Vejbystrand, ordförande i Svensk-rumänska parlamentarikerföreningen i riksdagen - tyvärr har vice ordföranden Peter Jeppsson (s) från Sölvesborg fått familjeförhinder.
I morgon - lördag - kommer så Kerstin Engle (s) från Ängelholm, Thomas Finnborg (m) från Helsingborg och Roger Haddad (fp) från Västerås. Sist tillstötande i morgon är Anders Flanking (c) från Göteborg, tidigare mycket framgångrik kommunalpolitiker i Skövde och fram till förra valet centerpartiets partisekreterare.
I dag är det för min del först resa till Arlanda, med Lufthansa till Frankfurt, sedan vidare med samma flygbolag till Bukarest, åtta timmar tar resan med mellanlandningen i Tyskland - det är en mastig dag.
Hur den slutar? Svårt att veta i skrivande stund - men det blir nog mat på någon restaurang i närheten av hotellet Minerva.

torsdag 19 maj 2011

19 maj: SD åter med S, MP och V!

- Än en gång går socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet samman med sverigedemokraterna i en viktig skattefråga.
Det säger folkpartiets företrädare i skatteutskottet Gunnar Andrén efter dagens (19 maj) möte i skatteutskottet.
- Den här gången vill man genom trixande med s.k avvikande mening i skatteutskottet "utreda" – i praktiken motsätta sig – nya skattesänkningar via jobbskatteavdrag för sjuksköterskor, metallarbetare, poliser, förskollärare, tjänstemän, målare, elektriker, gruvarbetare och alla andra vanliga inkomsttagare.
- Det är ett bedrövligt men tydligt skådespel: Vill svenska folket ha en fortsatt skattepolitik som gör att man får behålla mer av sin lön, då skall man i alla fall inte rösta på de arbetsfientliga partier som nu i skatteutskottet formar en absurd majoritet.
- Hur var det Mona Sahlin sa – aldrig med sverigedemokraterna!
- Nu sitter Håkan Juholt, Maria Wetterstrand och Lars Olhy där med en skrattande Jimmie Åkesson på sina knän! Allra beredda att säga nej till skattesänkningar för vanligt folk redan nu, inte bara 2012 utan 2013, 2014 och därefter.

onsdag 18 maj 2011

18 maj: Skatteavtalet med Peru

I dessa dagar skrivs det åtskilligt om skatteavtalet med Peru.
Men det sades upp av riksdagen på förslag av skatteutskottet för några år sedan. Jag var själv med och gjorde detta, med den kritiken att regeringens syntes vilja dölja alltihop för det var så pinsamt.
Så förslaget kom från Persson-regeringen som ett så kallat medmera-tillägg till en helt annan fråga.

Jag sade i skatteutskottet i från att det skall vara enskilda betänkanden för varje skatteavtal, uppsagda eller inte, som Sverige ingår.
Det har det också varit därefter.

När jag studerade skatteavtalet med Peru som ingicks för många år sedan fanns det enorma brister. Det hade en gång ingåtts för att ge stimulans åt investeringar i Peeru, det är helt i sin ordning.
Men sedan hade skrupelfria skatteplanerare börjat använda avtalet för att minska skatten i Sverige utan att göra några reella invsteeringar i Peru. Det är sådant som får bland andra mig att se rött. Kapitalägare gräver sin egen grav - och andras.

Nu finns ett 20-tal sådana här skatteärenden i process i Sverige om totalt 1,8 miljarder - den omskrivne Bertil Viillards andel av detta är alltå 1,3 procent.
Återstår alltså att reda ut har övriga cirka 98,3 procent hanteras - det handlar då om cirka 1.977 miljoner som undandragits beskattning som Sveriges riksdag beslutat skall ske.

18 maj: Utrikesministern gästar Stockholm

I går deltog jag i en viktig debatt i riksdagen om Barentsregionen, föranstaltad av en interpellation av Sven-Erik Bucht (s) i Karungi. Jag gjorde i mitt huvudinlägg gällande dels att Stockholm ligger väldigt ocentralt i förhållande till Murmansk, dels att Kalix - där jag ju var häromdagen - ligger väldigt ocentralt i förhållande till Kalix.
Men sedan råkade jag säga att Barentsregionens utveckling inte ligger i centrum för utrikesministern och det skulle jag inte ha gjort - för då gav utrikesministern svar på tal efter att först ha sagt att "Gunnar Andrén sade många kloka saker, men på en punkt hade han fel": Carl Bildts engagemang för Barentsregionen.

Jag genmälde:
- Fru talman!
- Jag är oerhört glad över att jag hade fel på den sista punkten, om statsrådets engagemang.
- Jag försöker ju följa utrikesministerns resor. Det är svårt ibland att klara ut vilken världsdel som utrikesministern befinner sig i, men jag är väldigt glad åt att han gästar Stockholm i dag.

18 maj: Kavalleri nästa?

Socialdemokraterna var först med på att Sveriges skulle delta i skyddet av civila i Libyen, dock fick inte svenska flygplan deltaga med markoperationer, det får andra länder göra. Sedan förklarade partiordföranden (s) - eller var det Peter Hultqvist, den nye socialdemokratiske ordföranden i försvarsutskottet - att flygplansoperationen för Sveriges del borde avslutas den 30 juni.
I dag skriver samme Hultqvist, nu tillsammans med den utrikespolitiske talesmanna Urban Ahlin (s) - som ju var emot att ta hem flyget redan nu, innan man vet att Kadaffi försvinner eller grips - att Sverige bör fortsätta deltaga i Libyenoperationen, nu med fartyg som förhindrar smuggling av vapen.
Vad säger Julholt?
Mitt tips - efter att vi nu haft luft- och sjöstridskrafter på plats - att han kommer att föreslå kavalleri, ingående i ett socialdemokratiskt försvarspolitiskt cirkusnummer.

17 maj: Ut ur FN?

Det var interpellationsdebatt - Kent Ekeroth (sd) mot Carl Bildt (m) om ev. svenska medlemsskap i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna. Ett sådant medlemsskap skulle legitimera alla de islamska och andra odemokratiska stater som röstar mot Israel och annat, hävade Ekeroth. Sverige bör inte delta i en sådan verksamhet.
Ibland bör man tänka innan man talar. Och utrikesministern genmälde att med det sättet att se borde Sverige, FN-medlem sedan 1940-talet, också lämna FN eftersom säkerhetsrådet och generalförsamlingen stundom och inte sällan domineras av diktatuer.
Så ut ur FN?
Jo, det är uppenbart sverigedemokraternas linje: Ekeroth tyckte att man skulle bilda ett FN bara bestående av demokratier.
Men blir det då FN?
Herr Petzäll (sd) instämde förstås i de helt sanslösa förslagen om hur Sveriges utrikespolitik skall utformas.

17 maj: Norges nationaldag

Heja Norge!
Ett fint land som till och med tål att berättas goda historier om.
Som - ni har säkert hört den förut - den där gången som Sverige vann en fotbollslandskamp mot Norge på Ullevål med 5-0.
Men norrmännen tyckte inte det var helt rättvist för de hade i alla fall i matchens 89:e minut haft ett riktigt hårt skott i ribban, bollen hade studsat ned på mållinjen, det var så nära, så nära.
Så på norska sportnyheterna visade man det tjusiga skottet, en gång, två gånger, tre gånger, ja, nio gånger.
- Men nu måste ni väl sluta? var det en vilsekommen svensk i kontrollrummet som utbrist.
- Hvorfor då? spurgte producenten. Ackurat så när - så till slut må den gå in.

onsdag 4 maj 2011

4 maj: s+mp+v+sd=sant?

I morgon skall skatteutskottet ta ställning till en viktig skatteprincip, nämligen om subsidiaritet kan komma att gälla för de frivilliga BCCCT-beskattningen eller inte.
Under nio år har socialdemokraterna argumenterar för att man inom EU skall beräkna basen för företagsbeskattningen på samma sätt - nu tycks man svänga.
För att förena sig med EU-motståndarpartierna v och sd samt vingliga mp i frågan.
Skall bli spännande att se: Är s+m+v+sd sant?