fredag 24 mars 2017

15 mars 2017: Rapport från 1910


Ur Dagens Nyheter lördagen 8 januari 1910

Till Frisinnade män och

kvinnor i StockholmAf stor och genomgripande betydelse äro de nya bestämmelser som under år  1910 träda i kraft med afseende på såväl politiska som kommunala val inom vårt land.

  Den i visst avseende utsträckta, den i andra avseenden betydligt förändrade politiska rösträtten, den afsevärda begränsningen i mångröstarnas kommunala inflytande, den nyvunna kommunala valbarheten för kvinnor, den vidgade möjligheten för gift kvinna att utöfva kommunal rösträtt samt inte minst det proportionella valsättets införande och däraf föranledd ny valkretsindelning, är betydelsefulla förändringar, som jämväl med nödvändighet påkalla en fullständig omläggning af och nya former för de frisinnades valarbete.

  Trots de stora brister som vidlåda de nya grundlagsbestämmelserna och hvilka af de frisinnade med kraft framhållits, ha genom dessa bestämmelser förhållandena så ändrats att de frisinnade förvisso skulle kunna tillkämpa sig väsentligt ökadt inflytande såväl inom riksdagen som inom stadsfullmäktige. Skall detta ökade inflytande kunna vinnas, är emellertid nu mer än tillförne en enig samling af alla frisinnade krafter af nöden, en samling omfattande alla dem som vilja arbeta för förverkligandet af de politiska eller kommunala reformkraf hvilka sedan länge framburits på de frisinnades program.

   I full insikt härom ha undertecknade beslutit inbjuda till bildande af en ny frisinnad valmansförening för Stockholms stad:Stockholms frisinnade valmansförening.Denna förening, som är afsedd att i sig uppta medlemmar av de föreningar hvilka hittills på det politiska eller kommunala området organiserat det frisinnade valarbetet i Stockholm äfvensom  öfvriga för saken intresserade män och kvinnor, skall ha till uppgift att vid politiska och kommnala val till gemensamt arbete  och uppträdande inom Stockholms stad boende reformvänner som omfattar Frisinnade Landsföreningens sträfvanden.

  Sedan stadgeförslag för Stockholms frisinnade valmansförening godkänts af Stockholms liberala valmansförenings centralstyrelse och styrelserna för Stockholms kommunala reformföreningar äfvensom af representanter för andra frisinnade sammanslutningar i Stockholm, ha undertecknade för sin del enat sig om och godkänt detsamma.

  Vi tillåta oss i anslutning härtill inbjuda Stockholms frisinnade medborgare, män som kvinnor, hvilka omfatta Frisinnade landsföreningens sträfvaneen tillett offentligt möte

för bildandet af Stockholms frisinnade valmansförening.Detta mötes hålles onsdagen den 12 innevarande januari å K.F.U.M:s hörsal, Birger Jarlsgatan 35, med början precis kl 8 e.m.

   Dörrarna öppnas kl half 8.

   Mötet kommer att försiggå efter följande program.

1)  Mötet öppnas. Val av ordförande sekreterare för mötet.

2)  Tal av riksdagsmannen vice häradshöfding Karl Staaff.

3)  Kommunal anförande av stadsfullmäktige, med. D:r Ivan Bratt.

4)  Bildande av Stockholms frisinnade valmanförening och antagande af stadgar för densamma.

5)  Val af ordförande och öfriga styrelseledamöter för föreningen.

6)  Val af revisorer och revisorssuppleanter

Stockholm den 8 januari 1910

  Nils Alexanderson, professor, Adolf Anderson, manufakturhandlare, stadsfullmäktig, Werner Andersson, handlande, T.J. Arne, antikvarie, Ivar Bendixson, professor, stadsfullmäktig, Carl Berggren, bokhållare, G. Berggren, kurator, Gust. Bergh, folkskollärare, Johan Bergman, lektor, Signe Bergman, bankkassör, A. Björkman, redaktör, Sigrid Björklund, lärarinna, Alfr. Bohman, disponent, K. O. Bonnier, bokförläggare, J. A. Borgström, redaktör, Ivan Bratt, praktiserande läkare, stadsfullmäktig, Emilia Broomé, byråföreståndare i C.S.A., B. Buhre, med. d:r, stadsfullmäktig, Jakob Byström, redaktör, riksdagsman, C. Carlberg, kansliråd, Axel Ceder, mekanisk arbetare, stadsfullmäktig, Allan Cederborg, stadsnotarie, stadsfullmäktig, P. Dahlgren, kommendör, N. O. Dahlin, poliskonstapel, Gerard D Geer, professor, W:m Djurling, konsul, stadsfullmäktig, Karl E. Edén, bokhållare, Oskar Eklund, direktör, stadsfullmäktig, riksdagsman, N. J. A Ekwall, skräddarmästare, Henning Elmquist byråchef, stadsfullmäktig, K. G. Fellenius, kammarskrivare, Erik Forssberg, sekreterare, Tom Forsmer, advokat, Fredrik von Friesen, jur. kand., K.A. Fryxell, fil. d:r., Th. Fürst, yrkesinspektör, riksdagsman, Otto L. Fürstenberg, notarius publicus, Anders Grevenius, stadsbud, Arvid Grundel, ombudsman, Clas Gustafsson, kanslisekreterare, Emil Hammarlund, direktör, stadsfullmäktig, riksdagsman, Joh. Aug. Hallberg, tryckeriföreståndare, J.A. Hellman, hamnfogde, Fredrik Hellström, måleriarbetare, Kerstin Hesselgren, inspektris, Ann-Margret Holmgren, f. Tersmeden, fru, G. Huselius, vice häradshöfding, advokat, N. Höglund, fanjunkare, Aug. Jakobsson, folkskollärare, C. E. Johnsson, försäkringsagent, Alexander Jonsson, öfverlärare, stadsfullmäktig, Emil Kinander, vice häradshöfding, stadsfullmäktig, Ernst Klefbeck, pastorsadjunkt, Anna Kleman, fröken, Gustaf Kobb, docent, riksdagsman, G. H. von Koch, redaktör, Carl Kullgren, fil. d:r., Wilh. Lagerholm, fabriksidkare, stadsfullmäktig, N. G. W. Lagerstedt, läroverksråd, Herm. Lamm, grosshandlare, stadsfullmäktig, John Landin, civilingenjör, Anders Olof Larsson, filare, G. Larsson, byggmästare, stadsfullmäktig, Edv. Laurent, praktiserande läkare, stadsfullmäktig, Carl Lidman, öfverlärare, stadsfullmäktig, Ernst Liljedahl, kapten, A. I. Lindhagen, kanslisekreterare, Karl Linge, folkskollärare, Aug. Ljunggren, direktör, G.H. Lundbergh, grosshandlare, stadsfullmäktig, F. E Lundén, skräddarmästare, A. Löfcrantz, kamrer, Eliel Löfgren, advokat, riksdagsman, Thorhild Malmberg, folkskollärarinna, Erik Martin, auditör, stadsfullmäktig, O. Medin, professor, stadsfullmäktig, A. Gust. Nilson, direktör, Harry Nissen, e.o. hofrättsnotarie, Nils Nordén, arkitekt, Karl Nyström, kassör, S. J. Odin, handlande, Joh. Ohlsson, fabriksidkare, Maria Olsson, folkskollärarinna, Hjalmar Olsson, förtennare, stadsfullmäktig, Sven Palme, direktör, stadsfullmäktig, riksdagsman, Erik Palmstierna, kapten, stadsfullmäktig, riksdagsman, Valter Philipson, vice häradshövding, P. H. Rabe, vice häradshövding, stadsfullmäktig, Axel Raphael, fil. d:r, juris kand., J. E. Sandberg, metallarbetare, C. Schelin, redaktör, F. Schreuder, fabriksidkare, Karl Staaff, vice häradshövding, riksdagsman, Mathilda Stael von Holstein, fröken, O. L. Staf, kakelugnsmakare, stadsfullmäktig, J. K. T. Swedenborg ingenjör, Erik Thyselius, skriftställare, E. H. Thörnberg, skriftställare, John Tjerneld, advokat, Karl Warburg, professor, stadsfullmäktig, Carl Varenius, fabrikör, Anton Wassberg, folkskollärare, stadsfullmäktig, Edvard Wavrinsky, direktör, riksdagsman, Karolina Widerström, doktor, Otto Vigren, mekanisk arbetare, Emma Wretlind, doktorinna, Anna Åbergsson, fröken. O. Alb. Öberg, arbetare vid k. telegrafverket, Olof Örtenblad, rektor.


fredag 17 mars 2017

14 mars 2017: Åter kandidat


Hej
Jag vill meddela att jag har för avsikt att åter kandidera till riksdagen, vid valet 2018. Jag är anmäld till liberalernas nominering i Stockholms län.
Varför?
Jo, jag har så otroligt mycket ogjort för Sverige efter bara tolv år i riksdagen.
Och jag är bara 71 år gammal.
Alltså med någon erfarenhet.
Det är en belastning, liksom ganska mycket kunskap, man kan bära.
Vi hörs!

Gunnar Andrén
mest f.d. men inte bara
14 mars 2017

Foto: Jan Fröman