torsdag 30 januari 2014

30 januari 2014: Avståndsrelaterad vägslitageavgift?

Avståndsrelaterad vägslitageskatt skulle möjligen kunna
fungera i centrala Stocholm - men på lansbygden? Norrlands
inland? Där skulle det mycket dyrare att bo och leva!
Som bekant betalar alla fordon i dag vägtrafikskatt, i hvuudsak efter vikt och utsläpp. Via skatten på bränslen beskattas också hur mycket drivmedel som används. Det betyder att den som kör mycket, får betala mycket skatt.
  Det är en bra princip.
  Men numera finns ett annat förslag, (t.ex. motion 2013/14:Sk411) som innebär att vi i Sverige skall införa en "avståndsrelaterad vägslitageavgift" för lastbilar som väger mer än 3,5 ton.
   Det tycker nu socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.
   I dag yrkade ma nbifall till sina förslag på denna punkt, de skiljer sig lite åt, socialdemorkaterna vill att pengarna skal lgå till byggen av nya vägar och järnvägar, miljöpartiet anger inte alls vad pengarna skall gå till, vänsterpartiet har kanske ingen årsikt i den frågan men behöver pengarna till allt vad ma nvelat.
 Men resultatet i sak om dess partiers förslag skulle bli verklighet?
  Alla transporter blir dyrare.
  För vem skall betala skatten? Vissa tror att åkerierna betalar denna skatt men de kommer, tro mig, att vältra över den på kunderna. Allla varor och tjänster blir dyrare.
    Så fungerar nämligen skatter.
    Någon betalar.
    Någon annan.
   Men till sist konsumenterna.

Men än värre är ordet "avståndsrelaterad".
    Detta är ett hårt slag mot från Sergels torg i Stockholm avlägset belägna order, som hela Norrlands inland.
    Dit kommer det att bli särksilt dyrt att frakta varor - eller köra varor från.
    Sanningen: De tre partierans förskag är ett mycket, mycket landsbygsfientligt förslag.
    Partiernas är med sitt förslag till "avstånsrelaterad vägslitageavgift" helt enkelt ute och cyklar.

30 januari 2014: Om tonnageskatten och sociadlemorkaterna

Idag (30 januari 2014) har en massa motioner - dvs förslag som lämnats av ledamöter behandlats - i skatteutskottet (sammanträde 2013/14:15)
  Hur kansliet skall få ihop alla de yrkanden som lämnades vad gäller tonnageskatt begriper jag inte - å ena sidan utreds till november på regeringens förslag frågan, å andra vill socialdemokraterna, miljöpartiet, sverigdemokraterna och vänsterparteit helst införa den gneast - utan att reda ut saken först.
  Till saken hör att samma partier minus det nu med de tre partiernas samarbetande svrigedemokraterna i början av 2000-talet, då jag argumenterade för att saken skulle utredas, häftigt gick eot just tonnageskatten.
  Ni som inte tror det kan ju läsa detta svar 2003/04 från dåvarande finansminister Bosse Ringholm (s) till mig.
   I klartext vad han skrev till mig:
  En tonnageskatt skulle komma att strida mot principerna bakom vårt skattesystem. Det skulle vidare ge upphov till avgränsningsproblem eftersom ofta endast en del av ett rederiföretags verksamhet skulle kunna schablonbeskattas. All annan verksamhet som företaget bedriver måste beskattas på vanligt sätt
   Man tar sig för pannan, då som nu.


onsdag 29 januari 2014

29 januari 2014: Löfven versus Reifeldt

Det är bara Löfven - avslipad totalt - mot Reinfeldt i TV-medierna.
   Trist.

29 janauri 2014: Subsidiaritetsprövning - nej enligt Lissabonfördraget

Liassabonördraget undertecknad i Lissabon den 1 dec 2009
Allra först denna dag är det debatt om en subsidaritetsprövning.
   För att säga som det är: Jag är ensam anmäld, ende, talare.
   Men jag anser att det är en viktig fråga som behandlas, riksdagsprotkollets  6 §:  
   Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater
  Det som avhandlas är skatteutskottets utlåtande 2013/14:SkU23, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (KOM(2013) 814 slutlig)
  Först biföll kammaren förslaget att ärendet fick avgöras efter endast en bordläggning, detta eftersom det vr bråttom att hinna med ett yttrande till kommissionen som själva dröjer länge med förslag men i gengäld har snäva tidsfrister, bestämda genom 2009 års Lissabonfördrag.
  Här mitt anförande:

Herr talman!
  Subsidiaritetsprövningar brukar inte väcka starka känslor.
  Det beror kanske på att redan ordet subsidiaritetsprövning på svenska är svårt.
  Icke heller detta förslag kommer väl att väcka väldiga känslor.
  Likväl är subsidiaritetsprövningarna ofta väldigt viktiga.
  Herr talman!
  Vi hade så sent som förra veckan en omfattande debatt där konstitutionsutskottet gick igenom alla de yttranden som har kommit under de senaste åren från Sveriges riksdag.
  Vi kan konstatera att Sveriges parlament sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har varit väldigt flitigt med att använda sig av den möjlighet som de nationella parlamenten har att lämna motiverade yttranden när man anser att förslag som kommer från kommissionen inte stämmer med Lissabonfördraget.
  Det är en möjlighet som parlamentet och därigenom svenska folket har anledning att utnyttja väldigt väl.
  Det är en förstärkning av de nationella parlamentens möjlighet att påverka lagstiftningsprocesser inom EU.
  
I det här fallet, herr talman, gäller det frågan om vi ska ha ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.
  Det kan sägas vara en fråga av mycket teknisk karaktär.
  Vårt utskott, skatteutskottet, har sett positivt på att ett klargörande införs som innebär att skattefrihet för utdelning från dotterbolag till moderbolag ska gälla endast i den mån utdelningen inte är avdragsgill hos dotterbolaget. Det låter invecklat men är en väldigt viktig markering. Detta ser vi  positivt på.
    Vi har efter noggrann prövning kommit till en slutsats i skatteutskottet.
  Vi hade i samband med denna tre andra subsidiaritetsprövningar som vi lät passera. Vi fann att det inte fanns anledning att invända mot dem.
  Men i det här fallet tycker skatteutskottet, och vi hoppas att vi får riksdagen med oss på den punkten, att kommissionens förslag går längre än vad som är förenligt med subsidiaritetsprincipen.
   Grundprincipen, som finns att läsa på första sidan i utlåtandet, om skattesuveränitet för medlemsstaterna måste värnas när det gäller de direkta skatterna.
   Det kan ifrågasättas om gemensamma skatteflyktsbestämmelser skulle vara tydligare än nationella. Det är en mycket viktig formulering.

I det svenska fallet har vi kommit fram till att det inte skulle innebära någon förbättring när det gäller klarhet eller effektivitet för att komma till rätta med skatteflykt. Förslaget bedöms därför att i nuläget gå längre än vad som är nödvändigt för att nå målet för den planerade åtgärden.
  Herr talman!
  Det är därför som skatteutskottet har invändningar mot förslaget från kommissionen.
  Vi anser att Sveriges riksdag ska lämna ett motiverat yttrande till kommissionen för att tydliggöra att vi tycker att detta inte är förenligt med Lissabonfördraget.

29 januari 2014: Möte om Inlandsbanan

Denna dag börjar med möte i riksagen om Inlandsbanan kl. 07.59. Per Åsling (c) leder, det blir mycket annan inforamtion från olika aspketer och vad det kostar att rusta. Intrressant.

28 jan: Fp-möte med Mats Hasselgren (kommer)

28 jan Kommer 2

28 jan Kommer 1

28 januari 2014: Landsbygden i riksdagen

Denna dag är det interpellationsdebatt i riksdagen, formellt om mobiltäckningen och dess brister - det var sannerligen inte bättre förr, även om vissa vill minna(s) det - och jag deltar: Anf. 7 GUNNAR ANDRÉN (FP): Fru talman! Häromdagen var jag i Luleå. Där var det myggfritt. Dessutom var det värmebölja – minus 24 grader. På morgonen hade varit minus 29 grader. Jag vet att också interpellanten, Sven-Erik Bucht, känner Alf Josefsson i Vittangi. Han hade tagit på sig vantarna på morgonen, för där var det minus 41 grader. Det här säger någonting om de olika förutsättningar som vi har i landet. Vi har en betydande glesbygd i vårt land. Jag var, fru talman, med i den statliga kommitté som hette Utjämningskommittén 08 och som lämnade betänkandet Likvärdiga förutsättningar. Då måste man konstatera att vi har försökt få fram likvärdiga förutsättningar i ett antal olika utredningar i landet. De kom 1993, 1996, 2005 och 2008, och så var det förra årets beslut som trädde i kraft den 1 januari i år. Vad innefattar då ”likvärdiga förutsättningar”? Finns det någonting som handlar om telefoni eller bredband i det? Svaret är nej. Ingen regering har tagit med detta över huvud taget. Jag förstår lite vad anledningen är. När kommundirektör Svalander i Östersund formulerade dessa saker 1992 fanns inte bredband eller mobiltelefoni. Man blir ofta kvar i den struktur som en gång har varit. Vi hade 127 specialdestinerade bidrag år 2001, under den socialdemokratiska regeringen, och de har minskat till 102 häromåret. Fortfarande är det bara en enda sak som vi sysslar med när det gäller kommunikationer, och det är kollektivtrafik, där den stora upphandlingen gäller Gotland. Det är alldeles riktigt – det måste vi ha. Den andra delen, som Hannah Bergstedt och Jasenko Omanovic har varit inne på, är att för att företagsamheten ska kunna fungera måste man också väga in i de likvärdiga förutsättningarna för företagen att ha tillgång till mobilt bredband och goda telekommunikationer. Jag vill gärna säga, fru talman, att i det landsbygdsprogram som Folkpartiet kommer att presentera så småningom kommer detta att tas med i det som kallas likvärdiga förutsättningar för att landsbygden ska leva. Vi måste också tyvärr se till att utöka antalet kriterier för hur det ska gå till, nämligen att kommunikationerna inte bara ska vara kollektivtrafik utan också att man kan driva företagsamhet i hela landet. Jag hoppas att många andra partier kommer att inse att detta är en av de viktigaste sakerna i de likvärdiga förutsättningarna för att vi ska kunna ha en levande landsbygd, och inte bara glesbygd, där det är ännu svårare – vi ska skilja på detta. Jag tror för min del också att när man ser till landsbygden och glesbygden – det handlar mycket om täckningsgrad just nu – finns det en lätt tendens att bli grälsjuk. Men det är en frånvaro av förslag om hur man ska göra. Jag tycker att denna regering ändå har varit väldigt klok som i första hand har förlitat sig på telefoniföretagen. Men det är möjligt att detta inte räcker i glesbygd, och inte bara landsbygd, utan för att få likvärdiga förutsättningar måste man arbeta in det i den kommunala utjämningen. Vi kommer att komma med förslag om det på detta område.

28 jan Kommer 2

28 jan Kommer 1

27 jan Åkersberga (kommer)

27 jan DN 150 (kommer)

27 jan Kommer 2

27 jan Lib seniorer Kommer

27 jan Kommer 1

27 januari 2014: Aftonbladets topp ...

I dag toppar Aftonbladet med att Victoria berättar om Estelles framtid. Den tidningen vet vad den talar om. Det finns, såvitt jag vet, bara en enda i vårt land utöver mamma Victoria, som vet exakt vad hon eller han skall bli i framtiden, alla andra får treva sig fra mi verkligheten. Men Estelles framtid blev klar den 23 februari 2012. Aftonbladet behövs om sanningen skall fram. Vakna, Aftonbladet

26 jan Kommer 4

26 jan Kommer 3

26 jan Kommer 2

26 jan Söndag kommer 1

25 jan Kommer 2

25 jan Kommer 1

25 jan: Fp-möte om kvällen (komemr)

25 jan ... med kondisbesök ....

25 jan Bilfärd 2

25 jan: Bildfärd 1

25 jan Uppe i ottan

25 januari 2014: Reportage i TV

Redaktör Anders Lindqvists reportage om äldre riksdagsledamöter - med det avses alla som fyllt 65 år - sänds i TV. Fullt godkänt. Innebörden är enkel: Vid höstens val kommer många äldre -alla utom Barbro Westerholm (fp) - att få lämna. Jag säger i kalrtext att jag gärna hade fortsatt. Men det är viktigt att minnas: Man äger inga mandat, man har dem till låns av väljarna. nu vill väljarna - elelr åtminstone partierna - peta ut oss som är lite mer årsrika och har varit med om ett och annat genom åren. Det är ett ungdomligt val.

25 jan Firends 3

25 jan Friends 2

25 jan Friends 1

25 jan Kommer 1

25 jan Ip och EU (kommer)

24 jan Kommer 4

24 jan Kommer 3

24 januari Kommer 3

24 jan Kommer 2 Ip

24 jan SkU

23 jan: Havsvind (kommer)

Handlar inte om Till Havs.

22 januari 2014: Folkpartimöte med verksamhetsberättelse 2013

Sista mötet denna januarionsdag är folkpartiets styrelsemöte i Danderyd, det första för året, det sista för årets 2013.
Vi skall alltså antaga årsberättelsen för 2013.
Den kommer därför här:
Verksamhetsberättelse 2013
för
Folkpartiet Liberalerna Danderyd
Godkänt av föreningens styrelse den 22 januari 2014
Föreläggs årsmötet 20 februari 2014
Folkpartiet Liberalerna DanderydOrganisationsnummer 816400-3181
Verksamhetsberättelse 2013
från styrelsen för
Folkpartiet Liberalerna Danderyd
Godkänd av styrelsen den 22 januari 2014

Presenterad vid årsmötet den 20 februari 2014

Folkpartiet i Danderyd 78 år
År 2013 var Folkpartiet liberalernas i Danderyd 78:e verksamhetsår, detta eftersom i en av den nuvarande kommunens delar, Stocksund, bildades redan 1935 en fp-avdelning, med juristen Viktor Petrén (1876-1960) som ordförande och redaktören Margareta von Konow (1897-1999) som vice ordförande.
   Viktor Petrén, JO (riksdagens justitieombudsman) 1915-18, ar också ledamot i nybildade folkpartiets förtroenderåd 1934-1950, men avgick som ordförande i Stocksund redan 1936 då han efterträddes av Falufödde fysikprofessorn Gudmund Borelius (1889-1985), kommunalnämndens ordförande och vice ordförande 1939-43 i Stocksund.
  Folkpartiet i dåvarande Västra Danderyd bildades 1936 under ledning av Edgar Asplund (född 1897), föreningens ordförande under hela tjugo år, till 1956, tillika mångårig landstingsledamot. Övriga styrelseledamöter var O.A. Wiklund, ledamot fullmäktige och dess föregångare åren 1919-1954, invald vid fullmäktigevalet 1918, och David Medeen, fullmäktig 1931-54, invald vid kommunfullmäktigevalet 1930. Folkpartiet bildades den 5 augusti 1934.
   Tilläggas kan att skolmannen, riksdagsmannen, redaktören och direktören Ernst Beckman (1850-1924), Djursholm, valdes 1902 till då nybildade Frisinnade Landsföreningens förtroendråds (numera: partistyrelse) första ordförande, en post som han upprätthöll fram till att han emigerade till USA 1914. Till vice ordförande i samma förtroenderåd valdes advokaten Karl Staaff, statsminister 1905-06 ocn 1911-14.
   Beckman, verkställande direktör i Djursholms AB 1892-1903, var åren 1887-1890 chefredaktör och ansvarig utgivare för då liberala Aftonbladet. Han invaldes som riksdagsman för De frisinnade 1886 och ytterligre tre gånger. Beckmans kommunala karriär i Djursholm innefattade 21 år som ledamot i skolstyrelsen, 1907-1914 som ordförande. Fyra gånger 1882, 1885, 1896 och 1901, valdes han även till 1874 år bildade Publicistklubbens ordförande.

Föreningens stadgar

Vid årsmötet 2013 gjordes en mindre stadgeändring till följd av att Studieförbundet Vuxenskolan ändrat organisation.
  Föreningens gällande stadgar antogs 1991. De återfinns, tillsammans med de ändringar som vidtagits till och med årsmötet 2013, som bilaga 2.

Årsmötet i Danderyd 2013

Folkpartiets årsmöte 2013 i Danderyd ägde rum den 21 februari. Platsen var Sessionssalen på Djursholms slott.
  Årsmötet leddes av Ernst Klein med Margareta Sandell som mötessekreterare.
  Vid årsmötet närvarade ett knappt 30-tal fp-medlemmar.
  Statsrådet Erik Ullenhag, Stockholm, medverkade vid årsmötet med ett anförande som berörde demokratifrågor och hans eget ansvarsområde, integration och att bryta utanförskap. Anförandet föranledde diskussion och frågor.
  Som traditionen bjuder återupptogs de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna efter en paus med förtäring i angränsande rum.

Föreningens ordförande 2013

Årsmötet 2013 omvalde enligt valberedningens förslag Lars-Gunnar Wallin som ordförande. Kalenderåret 2013 blev därmed Lars-Gunnar Wallins nionde år som föreningens ordförande.
   Valet följdes av en uppskattande applåd för det uppskattade arbete som ordföranden utför för folkpartiet i Danderyd.

Styrelseledamöter 2013

Valberedningen hade inför årsmötet 2013 utöver ordföranden föreslagit sju ledamöter och tre ersättare i styrelsen, vilket också blev årsmötets beslut.
  Efter konstituering har styrelsen haft denna sammansättning:
  Ordförande Lars-Gunnar Wallin, Danderyd
  Förste vice ordförande Tommy Lindgren, Enebyberg
  Andra vice ordförande Monica Renstig, Danderyd
  Sekreterare: Margareta Sandell, Danderyd
  Kassör: Inga Emtell, Danderyd (Täby)
  Ledamöter: Jan Backman, Danderyd
  Ewa Bergman, Stocksund
  Magnus Stenflo, Danderyd
Suppleanter: Gunnar Andrén, Stocksund
  Fredrik Holmér, Danderyd (avgått 1 september 2013)
  Ulla Löwenhielm, Djursholm

Föreningens revisorer 2013

Årsmötet 2013 valde enligt valberedningens förslag till revisorer:
  Birgitta Lindgren, Enebyberg
  Helge Löfstedt, Stocksund
Som ersättare vid förfall för de ordinarie revisorerna valdes:
  Monica Trollsås, Enebyberg
  Hans Torkelsson, Danderyd

Kontaktpersoner i med folkpartiet samverkande organisationer

Årsmötet 2013 beslöt att uppdra åt styrelsen att utse företrädare i samverkande organisationer som Liberala Kvinnor, Liberala Ungdomsförbundet, Liberala Seniorer och Liberal Mångfald och/eller andra samverkande liberala nätverk eller organisationer.

Företrädare i kommunalpolitiska rådet

Sedan årsmötet 2012 beslutat att överlåta till kommunfullmäktigegruppen att besluta om gruppens representation i Kommunalpolitiska rådet i Stockholms län har fullmäktigegruppen under 2013 liksom tidigare företrätts av Bengt Sylvan, gruppledare i kommunstyrelsen, och vid förfall för denne av Jonas Uebel, gruppledare i kommunfullmäktige.

Ombud vid länsförbundets möten 2013

Till föreningens ombud vid länsförbundets möten, bland andra förbundsmötet den 19 mars 2013 och nomineringsmötet till riksdagsvalsedelnden 6 november 2013, valdes vid fp-årsmötet enligt valberedningens förslag:
Ombud:
  Gunnar Andrén
  Birgitta Lindgren
  Margareta Sandell
  Bengt Sylvan
  Lars-Gunnar Wallin
Ersättare, att kallas i ordning vid förfall för ordinarie ombud:
  Ewa Bergman
  Inga Emtell
  Ernst Klein
  Ulla Löwenhielm
  Jonas Uebel

Ombud och ersättare vid landstingsvalkretsens möten

Till föreningens ombud 2013 vid landstingsvalkretsens möten i Roslagen, tolv ombud och fyra ersättare, valdes enligt valberedningens förslag:
  Gunnar Andrén
  Inga Emtell
  Lilian Grassman
  Wiveca Haas
  Torun Hegardt
  Per-Olof Håkanson
  Birgitta Lindgren
  Tommy Lindgren
  Charlotta Malm
  Margareta Sandell
  Bengt Sylvan
  Lars-Gunnar Wallin
Ersättare:
  Maarit Nordmark
  Jonas Uebel
  Elvy Svennerstål
  Fredrik Holmér

Valberedning inom föreningen till årsmötet 2014, tillika nomineringskommitté

Valberedning, för val inom fp-avdelningen, och nomineringskommittén, vars uppgift är förbereda styrelsens val av kommunala företrädare, väljs separat av årsmötet men har av tradition samma personella sammansättning.
Sammankallande Charlotta Malm Eliasson
  Ledamöter P-O Håkansson
  Ernst Klein
  Ulla Löwenhielm
  Bengt Sylvan

Styrelsens arbete och sammanträden under 2013

Styrelsen har under ledning av Lars-Gunnar Wallin före och efter årsmötet 2013 haft en rad protokollförda styrelsemöten 2013, 23 januari, 26 februari (konstituerande styrelsemöte), 6 mars, 15 april, 13 maj, 14 juni (tillsammans med fullmäktigegruppen hos Ulla Löwenhielm), 14 augusti, 11 september, 15 oktober, 12 november samt 6 december (hos Charlotta Malm tillsammans med fullmäktigegruppen och andra förtroendevalda).
  Vid dessa möten är enligt stadgarna Jonas Uebel som fullmäktigegruppens gruppledare och kommunalrådet Bengt Sylvan adjungerade.
Det inre föreningsarbetet

Det administrativa arbetet i fp-föreningen måste minimeras så att huvudparten av arbetet kan ägnas sakpolitiska och andra prioriterade frågor. Strävandena i denna riktning har varit framgångsrika också under 2013.
   Kallelse till styrelsens möten sker numera, utöver tillkännagivanden där så är möjligt i Danderydsliberalen, via e-post till alla styrelsens ledamöter.

Arbetsgrupper inför valet 2014

Under 2012 tillsatte styrelsen en särskild arbetsgrupp under ledning av Bengt Sylvan för att förbereda styrelsens hantering 2013 av arbetet med en ny översiktsplan för kommunen. Gruppen har sammanträtt flera gånger.
   Under hösten 2013 har en arbetsgrupp under ledning av Ewa Bergman och Lars-Gunnar Wallin gjort en översyn av skolprogrammet från 2010.
  I slutet av 2013 startade en tankesmedja under ledning av Monica Renstig kring äldrefrågor.
  Övriga arbetsgrupper, för miljön inklusive kommunikationer och energi samt friluftslivets och kulturens utveckling i Danderyd, har skjutits på framtiden.

Mötesformer, föreningslokal - och folkvagn

Styrelsen välkomnar som alltid ökat deltagande i folkpartiets i Danderyd arbete - fp-avdelningen skall vara ett parti där skilda meningsriktningar ses som en tillgång för den liberala idéutvecklingen och praktiska politiken.
  Mötesformerna skall ständigt utvecklas. Personliga möten, ibland sammanträden eller bara trivsamma diskussioner, är och förblir basen för den politiska diskussionen även i det e-meddelarutvecklade samhället.
  Under 2012 bytte folkpartiet den 1 februari lokal, från Noragårdsvägen 40, Danderyd, till Dalstigen 1, Danderyd.
  Styrelsen fann 2012 att denna förändring, sedan det klarlagts att kostnaden inte skulle bli högre än tidigare, var ett gott byte, låt vara att tillgängligheten inte uppfyller angelägna krav och i sinom tid behöver åtgärdas av hyresvärden oavsett till vem lokalen upplåts.
  Styrelsen tog under 2013 initiativ till att synas mer utåt än tidigare genom inköp av en husvagn m/1967. Denna försågs med den särskilda fp-loggan, Gulan.
  Särskilt stort ansvar för denna rörliga reklamvagn tog styrelsens ledamot Jan Backman. Själva husvagnen, döpt till Folkvagnen, bekostades av fp-föreningen medan länsförbundet bidrog med halva kostnaden för att förse den med Gulan.
   Under flera höstlördagar, med start den 7 september i Stocksund och slut i Djursholm den 30 november, fanns Folkvagnen på plats. Många fp-medlemmar fann det stimulerande att verka med utdelning av material i anslutning till att Folkvagnen syntes i närheten.
  Vid premiären på Stocksundstorgets Dag, då Jonas Uebel företrädde folkpartiet i den numera traditionella politikerutfrågningen, väckte Folkvagnen stor uppmärksamhet, något som inträffade varhelst den dök upp senare. Vagnen användes 2013 vid lördagsmöten också i Djursholm, Enebyberg och vid Mörby centrums södra utgång.
   I samband med dessa arrangemang genomförde andra vice ordföranden Monica Renstig också en skriftlig enkät för att utröna Danderydsväljarnas åsikter om den lokala politiken. Lokala broschyrer har också delats ut.

Anställd personal under 2013: Noll

Folkpartiet i Danderyd har inte heller under 2013 haft någon anställd.

Medlems- och andra möten 2013

Medlemsmöten utöver årsmötet den 21 februari ägde rum dels den 19 maj inför folkpartiets landsmöte den 14-17 november 2013, ett motionsbehandlingsmöte, dels den 24 oktober, det traditionella budgetmötet i Enebyberg.
  Vid motionsbehandlingsmötet, som leddes av föreningsordföranden, godkändes fyra motioner som genom ordföranden sändes in till folkpartiets landsmöte och behandlades där.
  Budgetmötet, lett av föreningsordförande med Margareta Sandell som sekreterare, hade samma karaktär och innehåll som tidigare år. En bred och noggrann genomgång av kommunens ekonomi 2014 skedde genom Bengt Sylvan samt medverkan från fp-gruppledarna i kommunens nämnder.
  Vid mötet skärskådades kommunens - och ytterst medborgarnas - ekonomi inför det kommande kalenderåret. Frågan är både hur hög kommunalskatten skall vara och vad man får ut för pengarna: Vi måste använda varje uttaxerad krona väl och medborgarna skall få valuta för sin kommunalskatt. Det är bra att medborgarna ställer höga krav på kvaliteten i den skattefinansierade verksamheten.
  Folkpartiet gör ett bra Danderyd bättre.

Vid folkpartiets riksmöte, 9-10 mars i Västerås, deltog 2013 ingen folkpartist från Danderyd på föreningens bekostnad. Däremot deltog Jonas Uebel i egenskap av borgarrådssekreterare i Stockholm och riksdagsman Gunnar Andrén i denna sin egenskap.
  Styrelsen avser att 2014 nyttja tillfället att sända fler deltagare till riksmötet, som 2014 äger rum i Örebro 8-9 mars.
  Det numera traditionella fp-mötet på Östergård, med genomgång av det kommunala handlingsprogrammet och den politiska situationen i Danderyd, ägde rum den 24 mars. Mötet leddes utöver av föreningsordföranden av kommunalrådet Bengt Sylvan. Samtliga gruppledare deltog med rapporter fån sina verksamhetsfält.
  Vid Östergårdsmötet 2013, som samlat en stor del av folkpartiets i Danderyd förtroendevalda, medverkade också statsrådet Maria Arnholm med en bred genomgång av sina prioriterade frågor, kvinnors löner, hedersvåldet och våld i nära relationer samt de försämrade skolresultaten för pojkar och den negativa betydelse detta får för deras personliga utveckling.
  Maria Arnholms närvaro och anförande blev mycket uppskattad.
  Noteras kan att den skillnad i genomsnitt i Sverige som finns mellan mäns och kvinnors levnadsinkomster uppgår till 3,6 miljoner kr - och som får stora återverkningar inte minst för pensionerna - skillnaden uppgår till över 12 miljoner kr i Danderyd och över 10 miljoner kr i Lidingö enligt de beklämmande siffror ur jämställdhetsaspekt som statsrådet gav offentlighet åt.
  I sammanhanget kom kvinnors valfrihet, ekonomiska oberoende, behov av barnomsorg samt inte minst deras möjligheter att verka som företagare upp.
  Den 16 maj genomfördes också ett brett upplagt möte i Liberala huset om brottsligheten i Danderyd med närpolischefen i Danderyd Per-Inge Akterin, inget formellt medlemsmöte men med många förtroendevalda närvarande.
  Dessvärre kan noteras att närpolisen senare under 2013 har lämnat sina lokaler i Mörby centrum och numera återfinns i Täby centrum.
  Detta är inte bra för förtroendet för polisen. Det gäller också de rättsvårdande myndigheternas lokala förankring bland medborgarna.
  Den 17 maj besökte statsrådet Birgitta Ohlsson Danderyds gymansium. Efter anordnade folkpartiet ett möte med Birgitta Ohlsson i Mörby centrum där statsrådet svarade på frågor från allmänheten, inte minst om EU. Mötet som hölls inomhus leddes av föreningens andra vice ordförande Monica Renstig.
  Motionsbehandlingsmötet den 19 maj i Liberala huset har behandlats ovan.
  Den 21 maj genomfördes i Täby ett möte i regi av Roslagens landstingsvalkets där landstingsrådet Birgitta Rydberg informerade om utvecklingen på vårdområdet i den nordöstra delen av länet, där dels Danderyds sjukhus, dels Norrtälje sjukhus under den kommun- och landstingsstyrda Tiohundranämnden spelar en viktig roll för både akut- men också annan specialistvård och provtagningsverksamhet.
  Birgitta Rydberg underströk därtill de problem som uppstår med den i och för sig trevliga omständigheten att många barn föds i området men att det som följd får, och som är svårt att förutse på längre sikt än nio korta månader, att antalet barnbördsplatser är otillräckligt vilket får stressande och icke önskvärda konsekvenser för många mödrar som tvingas bort från de barnbördsinstitutioner de förväntat sig.
  Vid den stora Stockholmskonferensen söndagen den 15 september i länsförbundets regi deltog en rad av folkpartiets förtroendevalda i Danderyd, bland andra föreningsordföranden, kommunalrådet samt riksdagsmannen.

Medborgardialogmöten

De medborgardialogen som genomfördes 2012, dels 24 november (trafikfrågor), dels 8 december (skolfrågor), ledda av Monica Renstig i Info Danderyd, följdes den 19 januari 2013 upp av ett möte om Äldreomsorgen i Danderyd.
  I panelen fanns riksdagsledamoten Barbro Westerholm och förra TV-journalisten Ann Lindgren, båda f.d. ordförande i SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Också äldremötet leddes Monica Renstig.
  Ett skolmöte i föreningens regi ägde rum i Fribergaskolan den 4 december, lett av Ewa Bergman med professor Inger Enkvist som huvudperson.

Väljarkontakter genom broschyrer till alla kommunmedborgare

I slutet av maj distribuerades i åttasidig broschyr till samtliga hushåll i kommunen, i fyra editioner för att göra den mycket lokal, en för Danderyd, en för Enebyberg, en för Djursholm och en för Stocksund. Broschyren, för vilken kommunalrådet Bengt Sylvan huvudsakligen var ansvarig tillsammans med Ernst Klein, blev väl mottagen av väljarna.
  Den 21 november delades en liknande fyrsidig broschyr till alla hushåll i kommunen, innehållande en sida om den öppna nomineringen inför valet 2014 till kommunfullmäktige. Också denna, på motsvarande sätt som vårens version, med Bengt Sylvan som innehålls- och layoutansvarig, togs emot väl av väljarna.
  Båda broschyrerna distribueras via Posten AB. Upplagan var cirka 12.500 för båda broschyrerna.
  Det är styrelsens uppfattning att dessa kostsamma informationsinsatser har stor betydelse för vad folkpartiet är och hur vi arbetar. Folkpartiet skall framstå som och vara seriöst och berett att ta stort ansvar i vår kommun.
  Folkpartiets ledande företrädare har 2013 varit mycket aktiva vad gäller insändare i den gratisdistribuerade tidningen Mitt i Danderyd.
  Det är styrelsens uppfattning att informationsverksamheten, med höga ambitioner men begränsade resurser, har hållit god klass och att den danderydsbo som vill bli informerad om folkpartiets alternativ till m-c-kd-majoritetens politik - linje är att ta till överord - har erbjudits detta.

Fullmäktigegruppens arbete och nyhetsbrevet 2013

Verksamheten inom kommunfullmäktigegruppen framgår av särskild rapport.
  Gruppledarens i kommunstyrelsen Bengt Sylvan rapporter från kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och planberedning om vad som pågår i kommunen möjliggör för många att vara förtrogna med politik och frågor i Danderyd.
  Styrelsen vågar säga att den som vill - genom folkpartiet – veta vad som händer i Danderyds kommun, får den bästa och mest allsidiga kommunala informationen i Danderyd genom vår interninformation.
  Ett stort tack riktar styrelsen till nämndernas gruppledare. De har på möten och i skrift rapporterat om viktiga kommunala händelser, till gagn för envar som annars skulle sväva i tvivelsmål eller rent av total ovisshet om vad moderaternas-, Danderydscenterns och kristdemokraternas företrädare – utöver bortförklaringar och intetsägande pressmeddelande – gjort sedan valet 2010.
  Från hösten 2011 införde Bengt Sylvan regelbundna träffar med gruppledarna för att bättre samordna folkpartiets politiska agenda. Dessa har fortsatt 2013.
  Som komplettering fortsätter utgivningen av Folkpartiets Nyhetsbrev om kommunala händelser. Ansvarig efter Ernst Klein är Bengt Sylvan.
  Avsikten är att även 2014 fortsätta denna e-postbaserade utgivning. Antalet mottagare behöver under valåret ökas. Via kontakt med föreningens ordförande ordnas distributionen av nyhetsbrevet.

Tunnelbanebeslut dröjer, men avtal om Mörby centrums förnyelse klart

Inte heller under 2013 kunde, trots att frågan om utbyggnad av Stockholms tunnelbana tog nya steg framåt, avgörande framgångar noteras i den viktigaste trafikfrågan i Danderyd, förlängningen av tunnelbanan till Täby och Arninge.
   Sedan moderaterna svängt i fråga om T-banans utbyggnad i övriga Storstockholm kunde dock mot slutet av året projekten Tunnelbana till Nacka Forum i Nacka, Barkarby i Järfälla och Hagastaden och Arenastaden i Solna stad träffas.
  Mörby centrums förnyelse fortgår dock – låt vara mest på planeringsplanet.
  Beslut i form av avtal mellan Danderyds kommun och Fastighetsaktiebolaget Diligentia – godkändes av kommunstyrelsen den 8 oktober och av kommunfullmäktige den 21 oktober 2013, tredje part är Stockholms läns landsting.
  Avtalet om förnyelsen innebär att nu nedslitna Mörby centrum kommer att byggas ut och moderniseras under den kommande 5-8-årsperioden. Detta var det viktigaste kommunala beslutet under 2013.
  Folkpartiet står bakom beslutet - även om utformningen hade blivit en annan om folkpartiet 2007 och senare hade haft mer att säga till om. Det höghus, stundom benämnd skyskrapa eller Ooms pinne (efter förra kommunalrådet Gunnar Oom), som tidigare planerades skulle bli mycket högt, kommer nu att bli ett normalhögt kontorshus, av vissa benämnt Olles stubbe (efter kommunalrådet Olle Reichenberg).
   Viktigt för folkpartiet har varit. Utöver den arkitektoniska framtoningen och centrumets förmåga att attrahera gamla och nya verksamheter och kunder, har varit att försäkra sig om, så långt detta är möjligt vid omfattande byggprojekt, skattebetalarnas pengar används på ett klokt och försvarligt sätt.

Folkpartiets förtroendevalda inför väljarna

Via det ökade väljarstödet för folkpartiet i kommunalvalet 2010 har föreningen under 2011-2013, alldeles oavsett hur andra har sökt undanröja verkningarna av väljarnas val, fått många nya förtroendeuppdrag i Danderyd. Att förvalta detta förtroende är fp-styrelsens överordnade mål i arbetet inför 2014 då väljarna kan utvärdera partiernas verksamhet.
  Folkpartiet i Danderyd måste alltid säga samma sak efter ett val som före, låt vara att de politiska frågorna kan vara nya. Den liberala idelogiska linjen kan sägas vara tråkig men lätt igenkänd: Vi tycker alltid samma sak.
  Frihet och trygghet måste kombineras med socialt ansvar för företagande, arbete och sparande - så att den den yttre miljön kan förbättras, mark- och bostadsplanering försvaras och kommunikationerna utvecklas genom en offentlig förvaltning som präglas av kvalitetstänkande, rättvisa och opartiskhet.
  Viktigt är också att ekonomisk långsiktig sparsamhet är vägledande för verksamheten. Det betyder att kassamässig snålhet inte får prägla underhålls- och återinvesteringar. Bristande underhåll är den sämsta investering som tänkas kan. Hushållning med skattebetalarnas pengar måste ske genom investeringar som skapar framtida värden och god framtida avkastning.

Danderydsliberalen

Föreningens medlemstidning sedan 1992, Danderydsliberalen, har under 2013 – dess tjugoandra årgång - utkommit med sex nummer (2012: Fem).
  Att 2011-2013 inte innefattat lika många utgåvor som tidigare beror, utöver redaktörens i övrigt ansträngda tidsschema, på att andra distributionsformer tillkommit, andelen stridiga kommunala ärenden tenderat att minska och kommunala frågor som "normalår" rapporteras inte är lika högt som under valår.
  Dessvärre är antalet debattartiklar i Danderydsliberalen numera få.
  Det är viktigt att Danderydsliberalen fortsätter att komma ut. Genom medlems- tidningen skapas direktkontakt mellan föreningens ledning, dess styrelse och fullmäktigegrupp, och de viktiga "vanliga" medlemmarna.
  Syftet med Danderydsliberalen är att fp-medlemmarna i Danderyd, tillsammans med Nyhetsbrevet och annan e-baserad information från kommunalrådet, skall göra fp-medlemmarna till Danderyds kommuns mest välinformerade invånare. Det måste löna sig att vara fp-medlem.
  Också under 2013 har i styrelsen en förnyelse av layouten diskuterats. Något beslut har dock inte träffats utan "igenkännandets glädje" får tills vidare gälla framför förändringar i tidningens layout och produktion.
  Ansvarig utgivare har 2013 varit föreningens ordförande Lars-Gunnar Wallin.
  Redaktör sedan starten 1992 är Gunnar Andrén.

Folkpartiet och litteraturen

Under 2013 fortsatte utlottningen bland fp-medlemmarna av böcker. Det är styrelsens mening att på detta och andra sätt stimulera kunskap och läsande.
  Det kan också noteras att Dag Sebastian Ahlander, tidigare fullmäktigeledamot, mångårig diplomat och flitig barnboksförfattare, under 2013 utkom på Bonnier fakta med vad som måste sägas vara en storsäljare, Handbok för glada gubbar, 109 glada råd för att nå livets höjdpunkt.
   Boken rekommenderas (cirkapris 130-140 kr).

Styrelsens mål på informations- och mötesområdet

Det är styrelsens avsikt att liksom tidgare genomföra möten som engagerar medlemmar och utomstående på hela politikens fält. Syftet är att stimulera till engagemang vid sidan av de rikspolitiskt, landstings- och kommunalt präglade sammanträdesagendorna. Utvecklings- och kvalitetsfrågor skall prioriteras framför "demonstrations- och plakatpolitik".
  Det är emellertid viktigt att begränsa antalet mötesdagar eftersom många förtroendevaldas och andras almanackor är till bredden fyllda. Särskilt barnfamiljer har ofta svårt att också bereda plats för politiska möten.
  Styrelsen anser att den öppna formen av möten som sker i fullmäktigegruppen torsdagen före varje kommunstyrelsemöte - i Liberala huset, Dalstigen 1 – är bästa sättet att engagera de som är mest intresserade samtidigt som medlemmar med mindre möjlighet att delta frekvent garanteras möjlighet att få del av viktiga frågor via Danderydsliberalen och Nyhetsbrevet.
Föreningens hemsida och blogg

Alla fp-möten, inklusive styrelse- och öppna fullmäktigegruppmöten, skall i mån av möjlighet annonseras på www.folkpartiet.se/danderyd.
  Ansvarig för hemsidans administration är sedan årsmötet 2011 Magnus Stenflo, under 2013 tillsammans med Jan Backman.
  Folkpartiet har startat en blogg - http://danderydsliberalen.wordpress.com - som kan och bör utnyttjas flitigare för debatt och information.
  Folkpartiet i Danderyd är också aktivt på Facebook, även om antalet besökare är begränsat men skall ses som en investering inför valrörelsen 2014. Ansvarig är Ewa Bergman.
  Det ankommer på envar att bidra till att blogg och andra mediealternativ innefattar aktualiteter och bredd i ämnen för att en vid krets läsare, inte bara fp-medlemmar och förtroendevalda. I den hårda konkurrens som råder om människors tid och intressen skall förhoppningsvis fler hitta vägen till föreningens debatt- och informationsblogg liksom www.folkpartiet.se/danderyd.

Landsmötet i Västerås 2013

Folkpartiets landsmöte med val av ledning och antagande av nytt partiprogram ägde rum i Västerås 14-17 november. Före landsmötet, som behandlade fyra motioner väckta av folkpartiet i Danderyd från medlemsmötet den 19 maj 2013, hade folkpartiet i Roslagen ett särskilt motionsgenomgångsmöte i Täby med ett flertal danderydsbor som deltagare.
  Som landsmötesombud var Gunnar Andrén vald vid länsförbundet årsmöte den 16 mars. Två dagar före landsmötet avsade han sig emellertid att vara ombud (ersättare: Gabriel Romanus) till följd av han tre dagar tidigare återinträtt som opinionsredaktör för NU Det liberala nyhetsmagasinet, detta sedan chefredaktören Jan Fröman hastigt lämnat denna post.
  Folkpartiet i Danderyd var därmed för första gången sedan 1997 inte företrätt genom ombud på landsmötet.
  Vid landsmötet i Västerås omvaldes Jan Björklund som ordförande i folkpartiet, Helene Odenjung som första vice ordförande och Erik Ullenhag som andre vice ordförande.
   Västeråslandsmötet utmärktes av betydande liberal optimism. Det mest medialt intressanta var att Marit Paulsen meddelade att hon står till förfogande som EU-parlamentskandidat för ännu en period, ett besked mycket positivt mottaget.

Länsförbundets årsmöte, styrelse och revisorer

Vid länsförbundets årsmöte den 16 mars 2013 omvaldes Gunnar Andrén som ersättare i styrelsen. Han har tillhört förbundsstyrelsen sedan 2003.
  Ordförande i länsförbundet är statsrådet Erik Ullenhag. Presidiet består också av riksdagsledamoten Nina Lundström, Sundbyberg, och f.d. borgarrådet Lennart Rydberg, Spånga, första och andre vice ordförande.
  Förbundsstyrelsens sammansättning, revisorer och övriga förtroendevalda under 2013, framgår av bilaga 4.

Roslagens landstingsvalkrets 2010-2014

Verksamheten inom Roslagens landstingsvalkrets har, efter årsmötet 16 februari 2010, utförligt behandlats i 2011 års verksamhetsberättelse.
  Under 2013 har verksamheten varit ringa, med ett sjukvårdsmöte i Täby 21 maj och ett motionsmöte inför landsmötet också i Täby 12 november som enda möten.
  Under hösten 2013 ägde, i nya former som länsförbundet beslutade om den 16 mars 2013 med föregående beslut 2012, provval rum till landstinget. Den 4 december 2014 ägde landstingsnominering rum.
  Ordförande i landstingsvalkretsen är landstingsman Lars Tunberg, Täby. Fp-listan för Roslagens valkrets och övrigt som rör Danderyd framgår av bil. 7.

Valen under 2014

Den 14 september 2014 äger riksdagsval, landstings- och kommunfullmäktigeval rum för mandatperioden 2014-2018.
  Den nya riksdagen samlas den 30 september 2014.
  Mandatperioden för kommun- och landstingsfullmäktige börjar den 15 oktober 2014, en tidigareläggning enligt riksdagsbeslut 2013 med drygt fjorton dagar jämfört med tidigare då mandatperioden för kommun- ocb landstingsfullmäktige har börjat 1 november.
  Under hösten 2013 genomfördes provval till riksdagen. I provvalet deltog från Danderyd Gunnar Andrén, Monica Renstig och Jonas Uebel. Provvalsresultatet och nomineringen den 6 november framgår av bilaga 5.
  Resultatet och en analys av väljarnas val 2010 återfinns i bilaga 6.

Valet till Europaparlamentet i Danderyd 2009 och 2014

Den 22-25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet i samtliga EU:s nu 28 medlemsländer, detta sedan Kroatien blivit medlem den 1 juli 2013.
  Svensk valdag är söndagen den 25 maj. Sverige har 20 valkretsmandat i EU-valet, hela Sverige är en valkrets.
  Senaste EU-valet ägde rum söndagen den 7 juni 2009. Av bilaga 8 framgår valresultatet i Sverige och i Danderyd 1995-2009.

Kommunfullmäktigevalet 2014

Vid årsmötet den 21 februari 2013 beslutade årsmötet enligt det förslag som styrelsen förelagt årsmötet om hur provval och fastställande av listor inför fullmäktigevalet 2014 skulle gå till. Därtill utsågs nominveringskommitté.
  Vid årsmötet 2014 skall nomineringskommittén redogöra för förberedelserna.
  Provval till fullmäktige kommer att genomföras den 29 januari – 14 februari i nomineringskommitténs regi.
  Nomineringsmötet äger rum den 27 mars 2014.

Antalet medlemmar i föreningen

Den 31 december 2013 var medlemsantalet 128, en ökning med fyra medlemmar. Styrelsen konsterarar att glädjande många nya medlemmar har sökt sig till folkpartiet i Danderyd. Styrelsen konstaterar samtidigt att flera genom åren mycket aktiva partimedlemmar avlidit under året.
  Särskilt skall nämnas rektorn och ordföranden i kulturnämnden Tor Svanfeldt, sjukhusprästen Gösta Josefsson, docenten och tidigare ordföranden i föreningen Per-Martin Meyerson och läraren Margareta Eskils, tidigare styrelseledamot i föreningen.

Medlemsantalet sedan 2004:
  2013: 128
  2012: 124 
  2011: 123
  2010: 130
  2009: 129
  2008: 126
  2007: 125
  2006: 128
  2005: 126
  2004: 131

Föreningens ekonomi

Folkpartiets ekonomi 2013 framgår av den ekonomiska redogörelsen dagtecknad den 22 januari 2014 av kassören Inga Emtell och återfinns i bilaga 9.
  Förslag till budget för 2014 framgår av bilaga 10.
  Revisionsberättelsen kommer att föreligga vid årsmötet den 20 februari 2014.

Slutord från folkpartiets styrelse

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och starkt ökande antal sympatisörer för stöd och synpunkter på folkpartiets politik under 2013.
  Det stöd som folkpartiet fick i kommunalvalet 2010 i Danderyd skall förvaltas av fp-styrelsen och fullmäktigegruppen efter bästa förmåga och med Danderydsbornas bästa för ögonen i varje fråga.
  Alla förväntningar kan inte uppfyllas, men förväntningar skall inte heller komma på skam.
  Det är styrelsens ambition att både ideologiskt och sakpolitiskt sätta Sveriges, Danderyds och alla medborgares intressen och förväntningar framför varje form av partipolitisk taktik. Det innebär att i enskilda sakfrågor prövas andra partiers ställningstagande och initiativ alltid från sakliga men även ideologiska utgångspunkter och med alla medborgares intressen och likabehandling för ögonen.
  I såväl rikspolitiken, landstings- och kommunalpolitiken kan detta innebära att folkpartiet intar ståndpunkter som inte omgående applåderas av gruppe med särintressen, vilka åtnjuter större framgång hos maktägande partier.

Danderyd den 22 januari 2014
Lars-Gunnar Wallin
ordförande
Tommy Lindgren                               Monica Renstig 
förste vice ordf.                                   andra vice ordf.
Margareta Sandell                               Inga Emtell
sekreterare kassör
Jan Backman            Ewa Bergman             Magnus Stenflo
Gunnar Andrén       Fredrik Holmér           Ulla Löwenhielm
ersättare                   ersättare, avgått                   ersättare

22 jan Kommer 2

22 jan Kommer 1

22 jan DN - kommer

22 jan KU-debatt (komemr)

22 jan Skattebok (kommer)

måndag 27 januari 2014

21 januari 2014: Debatt om politiskt våld

Sverigedemokraterna - av alla - har begärt en debatt om våldet i politiken. Men Kent Ekeroth är inte där, inte heller några andra som brukar gå omkring med järnrör som argument eller lyckas bli utkastade från krogen. Ser ni inte vad detta är för företrädare? Ända in i Sveriges riksdag?

21 januari: Bade FiU och SkU

Denna morgon har Anne Steele vänligheten att ta skatteutskottet eftersom Carl B Hamilton gör annat, är på partiledningen, plats Enköping. Då kan man inte samtidigt vara i finansutskottet. När det är slut rusar jag till skatteutskottet där Rikskronofogden - fin titel! - berättar för utskottet, och får många frågor, hur hela dess register kunde läcka ut till obehöriga. Plågsamt och pinsamt. Annat var det förr: Då hade man allting i pärmar, inlåsta i plåtskåp som ingen orkade flytta.

21 januari 2014: Bil till stan

Det är inte ofta - men det händer. Jag tar bilen in till riksdagen för att komma i tid. Annars är det, om jag inte tvingas ta taxi, buss, pendeltåg, t-bana och buss igen som gäller. Det tar tid att bo nära med många byten. Gå? Tja, det tar 25-28 minuter till tunnelbanan ...

20 januari Kommer 2

20 januari Kommer 1

20 januari 2014: Ryssland i fokus

Beslker Utrikespolitiska institutet för att lyssna på religionens betydelse i dagens Ryssland, bland annat med professor Per-Arne Bodin. Tänk det Ryssland som under 70 år förnekade religionernas förekomst nästan - vid Sovjetunionens fall var det 14 procent av ryssarna som ansågs sig religiösa, i dag är det 77! Tänk om det i Sverige hade varit 14 procent i dag!!!! Nu är det väl tre ....

19 jan Agenda Kommer

tisdag 21 januari 2014

19 januari 2013: Anmälan för mörkläggning?

Jag ser att socialdemokraterna avser kalla finansminister Anders Borg (m) till finansutskottet för att han där skall - enligt Magdalena Andersson (s) - skall få redogöra för regeringens mörkläggning av budgetunderskottet.
  Det där skall man inte skratta åt. Mörkläggning av ekonomin är nämligen socialdemokraterna experter på.
  Medan regeringen, miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigdemokraterna i höstas redovisade sina preliminära budgetsiffror för de tre närm,aste åren för finautskottet och skatteutskottet, lyckades socialdemokraterna inte redovisa en enda siffra.
  Gå till utskottets betänkande!
  I kolumnen för 2015 och 2016 är det - tomt!

19 januari 2013: Ekeroth - nu utan järnrör?

Det rapporteras nu att riksdagsledamoten Kent Ekeroth (sd) har fått lämna en restaurang i centrala Stockholm på grund av - enligt resutarangen vid Stureplan - Ekeroth har uttryckt sig olämpligt, ja, kränkande, om en kvinna på platsen.
  Ekeroth gör gällande att avvisningen skedde därför att han tillhör ett politiskt parti.
  Ekeroth gör vidare gällande att han inget sagt, ett uttalande som står i uppenbar kontrast till restaurangens påstående.
  Att han kastat ett glas i golvet tycks däremot ostridigt.
  Vad skall man säga om detta?
  Vi som vanligen inte går på krogar på nattimmarna vid Stureplan i Stockholm följer naturligt nog detta ärende med största intresse. Hur skall det sluta?
  En anmälan har ingivits till polisen i Stockholm - av Säpo.
  Att jag och förmodligen andra följer detta restaurangärende med stort intresser beror förmodligen på att vi har ringa erfarenhet av att bli utkastade på grund av - enligt Ekeroth - partitillhörighet.
  Dock tycks det vara klarlagt att Ekeroth, som bara skulle ta en drink på väg från ett ställe till ett annat, vid tillfället inte var försedd med järnför utan bara två säkerhetsvakter, poliser.
  Det är för övrigt poliser som Du och jag betalar för. Jag ser dem ofta i Ekeroths sällskap, på både den ena krogen efter den andra.
  Men visst skall vi betala för Ekeroths säkerhet - det är Säpo som är bäst på att avgöra vilka hot som uttrycks mot Ekeroth.
  (Däremot bör säkerhetspoliser inte vara behjälpliga när Ekeroth köper stora mängder alkolholhaltiga drycker till sig och andra vid Almedalsveckan på Gotland.)
  - - - -
  Vad gjorde jag då själv i fredags kväll?
  Jo, jag vara också på restaurang i fredags kväll, på resutarang Nordkalotten i Luleå.
  Deet varmt inne, ungefär 24 grader kallt utanför.
  Brasan värmde.
  På restaurangen förekom såvitt jag kan bedöma inte en tillstyrmmelse till bråk - kanske var prisnivån avkylande, en flaska Ramlösa, som jag drack, gick på 65 kr, jag betalade själv.
  Någon - en liberal verksamhetschef från Boden - spelade däremot gitarr och flera gäster sjöng, det lät trevligt.
  På småtimmarna sov jag.
  Jag hör förresten att Ekeroth lagt ut en kort ljudfil på sin blogg från tillfället.
  Han är duktig på att spela in händelser där han själv är medverkande.
  För järnrörsfilmen vill han nu ha upphovsrättsersättning.
  För restarangljudet - tja, får man lyssna till den gratis eller inte?
 - - -
Allra sist: Sverigedemokraterna värnar sitt martyrskap intensivt, intensivare, intensivast.
   Med några undantag - jag vill nämna Björn Söder och Julia Kronlid  - har jag under över tre år försökt att på normalt sätt hälsa på dem, inklusive partiledaren, i riksdagens korridorer. Det är i praktiken omöjligt. De svarar inte, nickar inte, ler inte, ser ut som om de bara är besvärade.
  Men så är det förmodligen när man i varje ögonblick måste odlar sitt martyrskap.
  Att Ekeroth förmodligen inte uppfattade att han talade med någon bär sannolikhetens prägel.
  Han har fullt upp att odlar sitt tyska-synd-om-honom tjugofyra timmar om dygnet.
  Förmodligen även på småtimmarna på krogen vid Stureplan.

måndag 20 januari 2014

19 januari 2014: Myggfritt i Norrbotten

Jag kan rapportera att det numera är helt myggfritt i Norrbotten. Eller åtminstone i Luleå. På Kallax flygplats var det - 29 grader när flygplanet lyfte, detta efter en ordentlig försening eftersom ett styrhjul frusit fast under natten och SAS-planet inte kunde taxa ut och starta. Men myggfritt som bekant. I Karesuando var det tydligen - 42,5 grader nu på morgonen (19 januari 2014). Jag vet inte hur stor skillnad det känns som från gårdagens - 41,9 grader. Men lite av värmebölja blir det väl när termotern kryper upp mot - 35?

19 januari 2013: Därför behövs Norrbotniabanan

De tre argumenten för Norrbotniabanan Jag tycker att man skall välkomna socialdemokraternas engagemang för Norrbotniabanan. Man lovar ju att ”bygga” banan. Problemen är två: 1. De pengar som partiet anslagit för att bygga de cirka 270 kilometrarna räcker till 9 km, alltså delsträckan Umeå-Dåva. Att bygga järnvägar nästan ända fram, även om det bara är 26,1 mil kvar, är ingen bra idé, vare sig ekonomiskt eller trafikmässigt. 2. Vi som följer debatten i hela landet vet att socialdemokraterna, inte minst trafikutskottets vältalige ordförande Anders Ygeman från Stockholm, prioriterar utbyggnaden av andra järnvägar, söder om Stockholm mot Göteborg och Malmö. Dessa projekt tenderar att göra att andra projekt inte får plats ens i budgetar med mycket ord men för lite pengar. Men varför skall man bygga Norrbotniabanan? Det finns tre huvudargument, två gamla, ett nytt. 1. Norrbotniabanan knyter samman Göteborgs hamn med Haparanda och därmed den väldiga marknaden som finns bortom Torne älv, i Ryssland, ja, ända bort till Kina. Många gånger har jag i riksdagen sagt att tre trafikprojekt är viktigare än andra i Sverige: Göteborgs (isfria) hamn, utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och Norrbotniabanan/Haparandabanan. Det blir sällan någon succé att säga detta –beroende på var man bor i Sverige fäster man sig särskilt projekt i sin närmiljö. Men av olika skäl anser jag dessa treprojekt vara viktigast för Sveriges näringsliv och välstånd. 1. Den nuvarande Norra stambanan, över 100 år gammal, är omodern. Med Norrbotniabanan kan restiderna halveras på tåg, transportkostnaden minskas med cirka 30 procent (det är mycket!) samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 80.000 ton per år! Vi kan också notera att alla de sex järnvägsutredningarna nu är klara. Det gäller Umeå-Robertsfors (JU 110), Robertsfors-Skellefteå-Ostvik (JU 120), Ostvik-länsgränsen (JU 130) och Länsgränsen-Piteå (JU 140), Piteå-Södra Gäddvik (JU 150) samt Södra Gäddvik-Luleå (JU 160). Endast tillåtlighetsprövning återstår. 2. Men det avgörande nya argumentet för att nu nationellt gå vidare är Europaparlamentets beslut den 19 november 2013 att Norrbotnianbanan ingår som del i Bottniska korridoren, en del av Europas strategiska stomnät. Det beräknas vara klart 2030. Det förändrar helt möjligheten till finansiering. Cirka 30 procent av totalkostnaden på cirka 25 miljarder, alltså 6-7 miljarder kr, kan komma via finansiering av EU-medel. Det är dags för regeringen att pröva förutsättningarna. Socialdemokraterna står för 9-kilometersträckan Umeå-Dåva, EU för 6-7 miljarder och resten kan finansieras genom ett mångårigt obligationslån med garanti i Rikgälden som Öresundsbron fick. Spaden i spåren! Gunnar Andrén riksdagsman (fp) Stocksund

18 jan Kommer 2

18 jan Kommer 1

18 januari 2013: Lönerna i Kiruna

Jag gläds åt att löneläget i Kiruna blivit sådant att Kiruna är den 13:e svenska kommunen som numera omfattas av det utjämningssystem som tvingar kommuner med särskilt högt löneläge i genomsnitt att betala in pengar till inkomstutjämningssystemet. Baksidan är uppenbar - och disktueras nu mycket i liberala kretsar: - Hur skall vi få ökad jämställdhet på löneområdet i Kiruna? Kvinnor och anställda i den offentliga sektorn halkar efter i oerhört snabb takt - medan unga grabbar, starka och aktiva, får jobb som gruvarbetare och inte sällan ingångslöner som är högre än avgångslöner inom de flesta andra yrken, ofta kring 40.000 kr/månad. Det är bra att Kirunaborna har bra betalt. Men vad gör arbetsgivare och fack för att utjämna skillnaderna och ser till att den offentliga sektorn fungerar?

18 januari 2013: Till folkpartiet i Norrbotten

Denna lördag åker jag till Luelå, till folkpartiet i Norrbotten som har dels distriktsstyrelsemöte, dels möte för nya medlemmar. Det är roligt att bli bjuden att komma till sådana möten! Jag har förberett mig ganska väl - men sedan blir det ändå inte riktigt som man tänkt sig. Frågorna i Norrbotten är inte desamma som diskuteras i de lokala morgontidningarna i Stockholm eller vid riksdagsgruppens konferens i Enköping. Det är mycket mer handfasta frågor, inte minst valfrihetsfrågor. Socialdemokraterna, som tillsammans med de dogmatiska vänsterpartisterna styr överallt i Norrbotten, är mot allt vad konkurrens och privatisering heter, och förslösar därmed oerhört många skattekronor. Men långt värre är en annan sak: Man tar inte tillvara på människors skaparkraft. Att Älvsbyn inte har haft en fast ordinarie distriktsläkare på 15-20 år är ingen tillfällighet. Man tvingas arbeta med stafettläkare, dyrt, dyrt, dyrt - och dåligt för patienterna. Tänk om man kunde stimulera fram en privatpraktiserande läkare med sjuksköterskan - kvinna eller man - som stannade. Talet om att förhindra vinster i välfärden är förledande. När det går ut över människors skaparkraft blir alla förlorare. Norrbotten och Västernorrland, där motståndet mot enskilt företagande numera är särskilt svårt bland styrande politiker (s+v), har också Sveriges sämsta tillgänglighet och trofasthet inom sjukvården. Det ser inte Jonas Sjöstedt. men så bor man inte längre där och behöver uppleva eländet.

17 januari Mer kommer

17 januari 2013: Resan från Haga slott

Hur kommer man en fredagseftermiddag från Haga slott? Det ligger flera kilometer utanför Enköping, tågen passar inte, buss är inte att tänka på. Alltså blir det taxi till Stockholm för oss som är vanliga riksdagsledamöter och inte har statsråds- eller egna bilar att åka i. Det är en trevlig resa, vi är fem ledamöter som delar på en stor taxi, Barbro Westerholm, Carl B Hamilton, Anna Steele, partsekreteraren Nina Larsson och jag, det pratas och diskuteras och stås i kö. Dyrt? Ja, på min reseräkning skriver jag upp 1.930 kr för oss fem resenärer, det blir 386 kr/passagerare - alltså betydlige mindre än en enda resa Stockholm-Arlanda kostar för en person, där är ju standardpriset (fast pris) ungefär 505 kr. Men granskar man mina taxiresor - jag är kassör i riksdagsgruppen - blir det en slant. Härförleden var vi nästan 20 ledamöter som också åkte kollektivt, det kostade 8.700 kr för samtliga men hamnade på mitt taxikonto, alltså 435 kr. Men om en var skulle åkt ensamma samma sträcka hade det kostat 68.500 kr mer! Dyrt? Ja. Men besparingen är inte heller dålig!

17 janauri 2013: Om Haga slott (kommer)

17 januari: På Haga slott 4 (kommer)

17 januari 2013: På Haga slott 3 (kommer)

16 januari: På Haga slott 2 (kommer)

16 januari 2013: På Haga slott 1 (kommer)

16 januari 2013: Till Haga slott

Tåg 14.24 till Enköping - man måste vara i tid för nu för tiden kan man inte lita på att SJ:s tåg är försenade, det var bättre förr ... Taxi vidare till Haga slott, Nicodemus Tessins d ä:s skapelse utanför Enköping, där riksdagsgruppen har möte. En del tror att vi är på Haga slott i Solna, men där bor Kronprinsessan med familj så där går inte riksdagsggruppen in, inte heller på Stockholms slott med sina 600 rum där HM residerar. Men Haga slott i Enköping passar bättre. Jag återkommer till detta möte.

16 januari 2013: Dags för riksrevisionen

Så nästa möte - dags för sammanträde i Riksrevisionens parlamentariska råd. Riksrevisorerna är just nu bara två, detta sedan Gudrun Antemar blivit domare igen. Claes Norgren och Jan Landahl är dock skickliga båda två. Denna dag handlar revisionen om en så kalla peer review-studie, gjorde av britter. Det handlar om att granska riksrevisionens arbete med utomståendes ögon. Godkänt - men med synpunkter av skilda slag. Det är bra att detta sker. Det mediala intresset är dessvärre noll.

16 januari 2013: Sedan paus

Därefter kan man gå till finansutskottet - jag avstår. Paus. Kontorsarbete vidtar.

16 januari 2013: Utskottsmöte först

Först denna dag är det utskottsmöte, i skatteutskottet.

15 januari 2013: Resan hem

Tvärförbindelserna mellan öster och väster i Stockholmsområdet är inte vad de borde vara - för den som inte kör bil. Tunnelbana, med byte, buss med byte, tunnelbana igen, ingen buss, taxi. Men hem kommer jag: Det tar halvannan timme denna sena onsdagskväll. Man borde kunna resa lättare från väster till öster i Stockholmsområdet.

15 januari 2013: Nomineringsmöte i Sundbyberg

Det har blivit lite av tradition att jag får äran att leda folkpartiets nomineringsmöte i Sundbyberg inför varje vad - jag tror detta är tredje eller fjärde gången det sker. Mötet denna gång äger rum i Sundbybergs nya stadshus, tidigare en av Ericssons produktions- och kontorsanläggningar, i Hallonbergen. Mötet är trivsamt och enigt nomineras enligt valberedningens förslag. Toppnamn: Johan Storåkers, förstanamn i kommunen även denna mandatperiod. Grattis till Sundbyberg - som skulle behöva en annan majoritet, ledd av folkpartiet!

15 jan Kommer 3

15 jan Kommer 2

15 jan Kommer 1

14 jan Kommer 4

14 jan Kommer 3

14 jan Kommer 2

14 jan Kommer 1

13 jan Kommer 3

13 jan Kommer 2

13 jan Kommer 1

söndag 12 januari 2014

12 januari 2013: Tåg i tid - och statistik

Enligt Trafikverket kommer fyra fjärrtåg av fem i tid.
  Än  en gång besannas tesen att med statistik kan man bevisa nästan allt.
  Bara man ger statistiken rätt förutsättningar ...
  Lögn, förbannad lögn och statistik.
  Upphovsman: Benjamin Disraeli (1804-1881) brittisk premiärminister 1868 under tio månader och därefter 1874-1880, både före- och efterträdd av William Gladstone.

11 jan Kommer 3

11 jan Kommer 2

11 jan Komemr 1

11 januari 2013: Vädret

Många tycker att snö är vackert. Det har snöat denna morgon.
  Jag tycker att snö är till mest besvär.
  Så är det.
  Om man nu skall se ljust på saken.
  Brrrrr!

10 januari Komemr 4

10 januari 2013: NU

Lunch denna dag med NU-redaktionen - jag brukar få glädjen att då och då över en lunch diskutera "min" gamla tidning, det är alltid roligt och intressant.
  Chefredaktören Karin Thorsell, som fick ta över hastigt efter Jan Fröman, har uppenbart läget under full kontroll, Daniel Lucas och Mimmi Below Blomqvist är unga LUF-are i redaktionen med god potential, så har vi de gamla, ja, vid min åldeer ännu unga, veteranerna Christina Andersson, numera Glassel, och Eva Bosved, numera med återtaget flicknamn Lundin, inte bara veteraner utan också tidningens stöttepelare.
  NU spelar en stor roll i den liberala rörelsen, annars skulle inte så många ha synpunkter på tidningen.
  Och den som läser NU skall veta lite mer om politik i allmänhet och folkpartiet i synnerhet.
  NU är trettio vorden - och den lever!

10 jan Kommer 3

10 jan Kommer 2

10 januari Kommer 1

9 januari Kommer 3

9 januari 2013: Monica Z

Ser filmen med Edda Magnussson i huvudrollen om Moniza Z.
  Klart sevärd, klart godkänd.
  Huvudaktören spelar bra - men det är för oss som sett Monica Zetterlund i hennes glans dagar ändå på det sättet att man ser att det är en imitation.
  Men tre starka stjärnor av fem möjliga.

9 jan Kommer 2

9 januari 2013: 68:an här

Så har då ytterligare ett år gått.
  Och jag flyttar in i 68:an.
  Tänk att tiden ännu går.

9 jan Kommer 1

8 januari 2014: Elanvändning och produktion

2013 var ett år med låg elanvändning och stor elexport, allt enligt Energimyndigheten.
    Det blev framför allt ett år med låg användning av el i industrin. Vindkraften slog nytt produktionsrekord igen och nettoexporten av el blev den tredje största någonsin. Det visar preliminär statistik från Energimyndigheten.

Den totala användningen i Sverige av el, inklusive förluster vid överföring, var 139 TWh.
  Det är 2 procent lägre än under 2012 då den var 142 TWh.
  Under 2000-talet har elanvändningen under ett år ledat under 140 TWh 2013, 2011 och 2009.
   Elanvändningen inom sektorn Bostäder och service uppgick till 71,4 TWh, i samma nivå som 2012.
  Industrins elanvändning uppgick till 50,4 TWh, 4 procent lägre än 2012.
  För tredje året i följd nettoexporterades el från Sverige. Exporten var 10 TWh, den tredje största någonsin.
  Men 2012 var nettoexporten rekordhög, 19,6 TWh. Också 1998 var nettoexporten högre, 10,7 TWh.
  Elproduktionen under 2013 blev 149 TWh, åtta procent lägre än 2012.
  Vattenkraften producerade 60,8 TWh, betydligt lägre än 2012 (78 TWh).
  Vindkraften slog nytt rekord med 9,9 TWh, en ökning med 38 procent från 2012. Vindkraften står nu för 7 procent av elproduktionen 2013.
   Kärnkraften ökade från 61,4 TWh under 2012 till 63,6 TWh 2013.
  Deet är fortfarande lägre än vad som kan produceras under ett år, omkring 67 TWh.
  Kärnkraft var emellertid det kraftslag som producerade mest el 2012, 43 procent av all el.
  Den bränslebaserade elproduktionen var 14,9 TWh, 4 procent lägre än 2012. Minskningen syns både i kraftvärmeverken och i el producerad inom industrin.

Eltillförsel och elanvändning i Sverige 2012 och 2013, TWh
                                                             2012     2013     Förändring
                                                                                       procent
Tillförsel
Produktion inom landet                        162,0        149,2      -    8
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto         78,0          60,8      -  22
Vindkraft                                                7,2            9,9     +   38
Kärnkraft, netto                                     61,4          63,6    +     4
Konventionell värmekraft, netto             15,5           14,9    -      4
varav
  mottryck, industriellt                              6,2             5,8    -      6 
  mottryck, kraftvärmeverk                      8,7             8,4     -     4
  kondens                                                0,6             0,7     +    7
   gasturbin m.m.                                      0,01          0,01    +  10
Bruttoöverföring till Sverige  (import)      11,7          12,7      +    8
Summa tillförsel (inkl import)                173,7         161,8      -    7

Användning
Bruttoöverföring från Sverige  (export)   31,3           22,7      -  27
Förbrukning inom landet                      142,5         139,2       -   2
Mineralutvinning och tillverkning             52,4           50,4       -   4
El-, gas-, värme- och vattenverk              4,3             3,8       -  11
Järn- och spårvägar, busstrafik                 3,0             3,1       +  2
Bostäder, service m.m.                           71,4           71,4           0
Bostäder, temperaturkorrigerat               72,0           72,3           0
Förluster                                                 11,4           10,5       -  8
Stamnätsförluster                                      3,5              2,8      - 19
Övriga förluster                                        7,9               7,6      -  3
Summa användning  (inkl export)          173,7              161,8   -  7
Netto export                                            19,6             10,0    - 49

8 jan Kommer 2

8 jan Kommer 1

7 jan Kommer 2

7 jan Kommer 1

7 januari 2013: Är vissa pensionärer missgynnade?

Om några veckor skall jag medverka vid Liberala Seniorers möte i Stockholm.
  Frågan om pensionerna kommer nog, tror jag, att komma upp.
  Jag har därför börjat förbereda mig för sådana frågor.
  En fråga diskuterade jag redan den 6 juni 2013 i denna blogg: Är vissa pensionärer missgynnade?
  Bakgrunden var att förre generaldirektören i riksförsäkringsverket (1981-96) K G Scherman skriivet en artikel i SvD dagen före, 5 juni 2013, med rubriken Vi äldre är inte missgynnade.
  Det var en provocerande text, ännu oläst av PRO:s ordförande Curt Persson och SPF:s dit Karl-Erik Olsson.
  (Men jag är säker på att SPF:s egen pensionsutredare Ingemar Mundebo läste; det kom inget genmäle från honom, om det som Scherman skriver hade varit fel, hade så skett.)

Men är vissa pensionärer missgynnade?
   Schermans slutsats var entydig: Nej.
   Men observera att han inte diskuterade bromsen i pensionssystemet, en annan viktig del i finansieringen av 1994 års pensionssystem. På den punkten har Scherman varit välkänt kritisk mot bromsens verkningar.
  Men detta kan man verkligen diskutera: Kan man avskaffa bromsen, den som gör att pensionerna kan sjunka, och har gjort så två-tre år under 2010-talet, då ekonomin i sin helhet inte går bra?
  Enligt min mening inte. Det är nämligen ett system med balans, mellan intäkter och kostnader.
  Scherman har haft rätt i att beräkningsmodellen från 1994 gjort att svängningarna blivit orimligt stora under flera år.
  Men han har haft i sin argumentation att det vore orimligt om inte den allmänna ekonomiska utvecklingen också skulle påverka pensionerna - precis som den gör med prisutveckling och löneutveckling.
  Frågan är därför: Hur skall avvägningen ske?
  Att som en del vill bara slopa en del av systemet är ju att i praktiken kräva en ny finansiering. För om pengarna inte räcker, och det kommer att inträffa vissa år vad skall man då göra?
  En metod är förstås att hoppa över utbetalningen någon gång om året.
  En annan är att sätta sin tillit till Manna från himlen, det har ju hänt enligt Andra Mosebok 16 kapitlet där Gud under israeliternas uttåg ur Egypten (Mose var 120 år gammal, uttåget varade 40 år och israeliterna var 603.550 man!) omkring 1550 år före Kristi födelse ordnade förplägnaden på det sättet - och har det hänt en gång, kan det förstås hända igen, lite osäker känns dock den metoden.
  En tredje metod är att höja dagens pensionsavgifter och ge till nuvarande pensionärer utan att de som betalar får något av detta i framtiden eftersom pengarna skall förbrukas genast - osäkert om det fungerar politiskt.
   Att sedan förvärvsfrekvensen har alla störst betydelse är en annan sak.

Scherman skrev så här den 5 juni 2013::
"Ett gott resultat av den gryende diskussionen om pensionerna fordrar att alla anstränger sig att prata samma språk och inte försöker misstänkliggöra varandra.

  Ett sorgligt exempel på motsatsen är påståendet att ett avskaffande av PPM ensidigt skulle gynna dagens pensionärer. En långt mer nyanserad diskussion behövs i den frågan.
  Ett annat exempel på ensidighet, denna gång från företrädare för pensionärerna, är påståendet att dagens ATP-pensionärer skulle missgynnas jämfört med yngre generationer. Det gäller hur pensionen årligen räknas upp. Närmare bestämt ett årligt avdrag på 1,6 procent jämfört med lönerna, som görs vid uppräkningen av utgående pensioner.


Två frågor sticker ut i debatten.
   Uttalade man inte i samband med reformen att pensionerna skulle följa lönerna?
  Är det inte orättvist att dra de 1,6 procent också från ATP-pensionerna?
  De har ju inte, som i det nya systemet, fått något ”förskott” vid beräkningen av första årets pension. Ett förskott som påstås komma de nya pensionerna till del.

Svaren på dessa frågor är följande:
  1. Man har aldrig uttalat att pensionerna skulle följa lönerna.
  Man har uttalat just att de skulle följa lönerna med ett avdrag på 1,6 procent.
  Orsaken till avdraget är att man inom ramen för en viss total avgift ville kunna erbjuda lika hög första års pension som den man kunde räkna med i ATP-systemet
  2. Nej, det är inte orättvist att dra 1,6 procent från ATP-pensionerna. Just av det angivna skälet.      Utgångspunkten var ju att man ville ge lika höga pensioner i det nya systemet som i det gamla. Och den höga första årspensionen, den har ju ATP-pensionärerna redan fått.
  I verkligheten och om man skulle ha följt samma principer för ATP som för det nya systemet så skulle avdraget för ATP-pensionerna faktiskt ha blivit högre än 1,6 procent, nämligen 2 procent.

De ständigt återkommande påståendena om att ATP-pensionärerna skulle vara missgynnade jämfört med de yngre är alltså fel.
  Därmed inte sagt att det är rimligt att göra det här avdraget. Men tas det bort så ska det göras för alla. Och utan någon kompenserande minskning av första årets pension.
   Det kostar pengar.
  Närmare bestämt några procentenheters höjd pensionsavgift.

Det är sorgligt att de som diskuterar pensionerna konsekvent undviker frågan om avgifter.
  Sanningen är ju att det finns för lite pengar.
  Antingen får man höja pensionsåldrarna mycket kraftigt, eller sänka pensionerna, eller höja avgifterna.
  Förmodligen är en kombination av dessa insatser det som vore den bästa lösningen.

En bra start vore om pensionärernas organisationer gick ut och sade ifrån:
  Vi äldre är inte missgynnade jämfört med de yngre.
   Pensionssystemet måste bli bättre för alla.
KG SCHERMAN
generaldirektör Riksförsäkringsverket 1981–96

7 januari 2013: (kommer)

Kommer

tisdag 7 januari 2014

7 januari 2013: Om en bankman ...

Dagens citat:
En bankdirektör är en person som lånar ut paraplyet till dig när solen skiner men vill ha tillbaka det när det börjar regna.
Mark Twain (1835-1910
Samuel Clemens

måndag 6 januari 2014

6 januari 3013: Lediga jobb

Det finns lediga jobb, kan jag meddela.
  Uppsala kommun söker till exempel en CIO för att jobba med strategisk höjd och verksamhetsförståelse.
  Begriper ni inte vad det är kan kanske Haninge kommun vara ett alternativ, man vill ha en Rörnätschef.
  Generaldirektör för domstolsverket i Jönköping förstår man ju vad det är för något - kan det vara något
Eller doktorand?
  Också AnOpIVA-kliniken har ett jobb ledigt - sökt det! Det finns också ett ledigt jobb på Västerås kommuns avdelning för Arbetsmarknad, jo, blir det tillsatt minskar arbetslösheten med en person.
  Internrevisionen behöver förstärkning på ett annat håll - har dock inte mer interner att göra, utan vård, förstår jag.
  Beställare av miljöinformation behöver någon, upphandlare någon annan, "juniora analytiker" vill en statlig tredje myndighet, du med erfarenhet göre dig icke besvär!
  Försäkringskassan behöver någon som kan "tjänstedriven kunddesign" (skall man skaffa nya kunder?) och Pensionsmyndigheten till slut en controller.
  Ja, det är bara att välja!
  Undrar vad jag skall bli när jag blir stor?

6 januari 2013: Var finns utredningen?

Jag har nu letat på alla upptänkliga ställen för att få tillgång till den utredning som Riksdagens utredningstjänst sägs ha gjort och som ligger till grund för Per Bolund (mp) och Gudrun Schymans artikel i dag (6 januari 2014) på DN.Debatthttp://www.dn.se/debatt/daligt-jamstalldhetsbokslut-for-regeringen-reinfeldt/.
  Men ingenstans finns den. Hur skall man då kunna kontrollera att det stämmer vad de påstår?
  Aftonbladets Erik Melin refererar - helt utan angivande av källa - Bolunds och Schymans påståenden. Var finns den kritiska journalisten, kritiska journalistiken?
  Expressen har såvitt jag kan se - vid 10-tiden denna dag - gjort en annan bedömning av artikeln och accepterar att ta in ett referat som TT har gjort.
  Ingen faktakontroll, någonstans!
  Hur, Per Bolund, hur Gudrun Schyman, får man tag på utredningen?
  Och, alla journalister och ansvariga utgivare: Hur var det med den kritiska journalistiken?

6 januari 2013: Statistikvrängare

De två politikerna Per Bolund (mp) och Gudrun Schyman (fi) har i dag (6 januari 2014, DN.Debatt) lett i "bevis" att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat sedan 2006 om man också tar hänsyn till en massa andra ekonomiska faktorer än löner och pensioner.
  Statistikanvändare som använder statistik så det passar dem.
  Det handlar rakt ut - fast jag har ju förstås inte tillgång till utredningen, den tycks finnas ingenstans - om statistikvrängare.
  Det främsta argumentet enligt DN-artikeln är dock att jobbskatteavdragen sedan 2007 främst gått till män.
  Men då måste man invända: Vad hade hänt om vi inte skulle ha ökat köpkraften hos hushållen 2007 och åren framöver?
  Jo, den alltför höga arbetslösheten hade varit än mycket större.
  Bolund och Schyman är duktiga människor - men ni som tycker att miljö och välfärd är bra: Passa er! Deras politik leder till mindre ekonomiska resurser för välfärd och 100.000-tals fler arbetslösa och fattiga.
  Dessutom måste man fråga: Var finns utredningen från RUT? Varför ingen länk till den?

6 januari 2013: Från Bric till Mint

The Mint countries: Next economic giants?

Ikea store in Jakarta under construction Building an Ikea for the 28 million people living in greater Jakarta

In 2001 the world began talking about the Bric countries - Brazil, Russia, India and China - as potential powerhouses of the world economy. The term was coined by economist Jim O'Neill, who has now identified the "Mint" countries - Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey - as emerging economic giants.
  Here he explains why.

So what is it about the so-called Mint countries that makes them so special?
   Why these four countries?
   A friend who has followed the Bric story noted sardonically that they are probably "fresher" than the Brics. What they really share beyond having a lot of people, is that at least for the next 20 years, they have really good "inner" demographics - they are all going to see a rise in the number of people eligible to work relative to those not working.
   This is the envy of many developed countries but also two of the Bric countries, China and Russia.
  So, if Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey get their act together, some of them could match China's style double-digit rates between 2003 and 2008.

GDP in 2012 and 2050Something else three of them share, which Mexican Foreign Minister Jose Antonio Meade Kuribrena pointed out to me, is that they all have geographical positions that should be an advantage as patterns of world trade change.

Jim O'Neill

For example, Mexico is next door to the US, but also Latin America.
   Indonesia is in the heart of South-east Asia but also has deep connections with China.
   And as we all know, Turkey is in both the West and East.
   Nigeria is not really similar in this regard for now, partly because of Africa's lack of development, but it could be in the future if African countries stop fighting and choose to trade with each other.
   This might in fact be the basis for the Mint countries developing their own economic-political club just as the Bric countries did - one of the biggest surprises of the whole Bric thing for me.
  I can smell the possibility of a Mint club already.

What I also realised after talking to Meade Kuribrena, is that the creation of the Mint acronym could spur pressure for Nigeria to become a member of the G20, as the other Mints already are.
    Thhis was something the charismatic Nigerian finance minister, Ngozi Okonjo-Iweala was keen to talk about: "We know our time will come," she said. "We think they are missing something by not having us."

Meade Kuribrena went so far as to suggest that, as a group of four countries, the Mints have more in common than the Brics. I am not sure about that, but it is an interesting idea.

Economically three of them - Mexico, Indonesia and Nigeria - are commodity producers and only Turkey isn't. This contrasts with the Bric countries where two - Brazil and Russia - are commodity producers and the other two - China and India - aren't.

In terms of wealth, Mexico and Turkey are at about the same level, earning annually about $10,000 (£6,100) per head. This compares with $3,500 (£2,100) per head in Indonesia and $1,500 (£900) per head in Nigeria, which is on a par with India. They are a bit behind Russia - $14,000 (£8,500) per head - and Brazil on $11,300 (£6,800), but still a bit ahead of China - $6,000 (£3,600).

Hela artikeln finns här.

5 januari 2013: Huvudmannskapet för skolan

Om någon tror att Sveriges 290 kommuner är de som skall få ordning på den svenska skolan - räck upp handen!
  Nej, det beslut som riksdagen tog den 8 december 1989 om att kommunalisera skolan var i alla avseenden olyckligt.
   Moderaterna, folkpartiet och centerpartiet var den gången - lite oklart vad Olof Johansson (c) egentligen tyckte, är det - var emot, även miljöpartiet genom Clas Roxbergh (m) var emot kommunaliseringen även om mest hanteringen kritiserades, socialdemokraterna med Göran Persson (s) som skolminister och vänsterpartiet med Ylva Johansson (sedermera skolminister (s) var för.
  Voteringen i riksdagen slutade 162-157 till s-vpk-blockets fördel.
  Den som vill kan läsa debatten här.

Det är bra att svenska folket nu vet vad partierna vill.
   Folkpartiet och socialdemokraterna har kvar sina gamla åsikter.
  Däremot har andra bytt såikt.
  Moderaterna är numera för att skolan skall vara en sak för kommunerna - se Tomas Tobés artikel i Dagens Nyheter 4 januari 2014 - liksom centerpartiet och miljöpartiet.
  Också vänsterpartiet har - frestas säga som vanligt - bytt åsikt igen och tillsammans med folkpartiet är för att staten skall återta huvudmannaskapet.
   Kristdemokraterna fanns inte i riksdagen 1898-91, Alf Svensson hade suttit i riksdagen 1985-88 som centerpartist men inte lyckats bli återvald 1988.

Dagens Nyheter (lib) vill via en nyhetsartikel av Juan Flores (DN 5 januari 2014) få det till att frågan splittrar Alliansen. Det är förstås korrekt - bara folkpartiet bland Allianspartierna i riksdagen 1989 och 2014 tycker samma sak som 1989.
  Folkpartiet är som jag ofta brukar uttrycka saken tråkigt: Partiet tycker samma sak decennium efter decennium.
  DN-journalisten anser att "folkpartiet går i otakt".
  Tja, man kan ju vända på saken och säga att det är moderaterna, centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet som går i otakt, bara folkpartiet och socialdemokraterna har kvar sina åsikter från förr.

Själv är jag helt övertygad om att folkpartiets åsikt 1989 - i riksdagen då framförd av blivande partiledaren och utbildningsministern Lars Leijonborg och blivande vice statsministern Bengt Westerberg - kommer att bli verklighet i sinom tid.
  Övriga partier kommer att finna att försöket att ge 290 kommuner enskilt ansvar för svenska skolan från årsklass 1 till gymnasiets sista år är en omöjlighet.
- - - -
Varför Jan Björklund inte är med i sammanhanget?
   Tja, han blev visserligen riksdagsersättare i 1985 års val, 23 år gammal, för Södra Älvsborgs valkrets då Boråsläraren Lars Sundin blev ledamot men var endast med i dåvarande FPU:s ledning, inte ens stadsfullmäktig i Stockholm 1989.
  Däremot hade Jan Björklund blivit andre vice ordförande i FPU 1987 under Lars Granaths ordförandeperiod och tillhörde därmed folkpartiets partistyrelse som adjungerad. 1991 blev han kommunal förtroendeman i Stockholm som ledamot av dåvarande skolstyrelsen, fullmäktig i Stockholms stad blev han först 1994, under mandatperioden blev han också borgarråd för att efter valet 1998 bli guppledare (fp9 och skolborgarråd i opposition.