tisdag 12 november 2013

4 november 2013: Bordläggning kl. 15.00

Talmannen Per Westerberg leder förhandlingarna. han bugar, vi är två i kammaren, talmannen saknar ju rösträtt, har ersättare - som inte är på plats.
  Detta är dagens session, den tar två minuter: 

1 § Justering av protokoll Protokollen för den 22, 23, 24 och 25 oktober justerades.


2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade
att onsdagen den 6 november kl. 9.00 skulle val av ställföreträdande justitieombudsman äga rum och
att torsdagen den 7 november kl. 12.00 skulle interpellationssvar lämnas. 

3 § Meddelande om statsministerns frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 november kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M).


4 § Anmälan om subsidiaritetsprövningTalmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 
prot. 2013/14:4 för tisdagen den 22 oktober från trafikutskottet, 
prot. 2013/14:3 för torsdagen den 24 oktober från civilutskottet samt 
prot. 2013/14:3 för torsdagen den 24 oktober från socialutskottet. 


5 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 
2013/14:FPM15 Meddelande om ny EU-skogsstrategi KOM(2013) 659 till miljö- och jordbruksutskottet  
2013/14:FPM16 Kommissionens rekommendation om principerna för Solvit – ett informellt nätverk för att lösa hinder på den inre marknaden, till näringsutskottet  
2013/14:FPM17 Meddelande om en öppen utbildning KOM(2013) 654 till utbildningsutskottet  

6 § Anmälan om avskrivning av yrkande i motion

Talmannen anmälde att han avskrivit yrkande 28 i mot. 2013/14:N423 Näringsliv av Jennie Nilsson m.fl. (S). 


7 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Följande skrivelser hade kommit in till riksdagen: 
Till riksdagen 
Interpellation 2013/14:63 Hot och våld – i statens tjänst  
Interpellationen kommer att besvaras den 22 november 2013. Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 
Socialdepartementet  
Elisabeth Svantesson (M) 
Enligt uppdrag 
Marianne Jenryd  
Expeditionschef 
  
Till riksdagen 
Interpellation 2013/14:64 Statsbidrag till assistanshundar 
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 22 november 2013.  Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.  
Socialdepartementet 
Maria Larsson (KD) 
Enligt uppdrag 
Marianne Jenryd  
Expeditionschef 
 
 Till riksdagen 
Interpellation 2013/14:70 Jämställda ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad  
Interpellationen kommer att besvaras den 22 november 2013.  Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 
Socialdepartementet  
Stefan Attefall (KD) 
Enligt uppdrag 
Marianne Jenryd  
Expeditionschef 
 
 Till riksdagen 
Interpellation 2013/14:80 Regeringen och tobakskonventionen  
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 22 november 2013.  Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.  
Socialdepartementet  
Maria Larsson (KD) 
Enligt uppdrag 
Marianne Jenryd  
Expeditionschef 


8 § Ärenden för hänvisning till utskott
Följande dokument hänvisades till utskott: 
2013/14:N3 och N4 till näringsutskottet  


9 § Bordläggning
Följande dokument anmäldes och bordlades: 
KOM(2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll med anledning av prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter 
2013/14:Sf5 av Tomas Eneroth m.fl. (S) 
 
Utbildningsutskottets betänkande  
2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare 
 
Socialutskottets betänkande  
2013/14:SoU3 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 
 
Justitieutskottets betänkanden 
2013/14:JuU2 Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen 
2013/14:JuU4 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål – tillträde till det andra tilläggsprotokollet 
 
Civilutskottets betänkanden  
2013/14:CU4 Preskription och information i försäkringssammanhang 
2013/14:CU6 EU-miljömärket 

 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande  
2013/14:MJU3 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen 
 
Näringsutskottets betänkande  
2013/14:NU6 En tydligare rätt till avbrottsersättning 
 
Trafikutskottets utlåtande  
2013/14:TU5 Subsidiarietsprövning av kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 


10 § Anmälan om interpellationer
 
Följande interpellationer hade framställts: 
den 25 oktober  
2013/14:72 Handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige av Helene Petersson i Stockaryd (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) 
2013/14:73 Ett förstärkt svenskt arbete med FN-resolution 1325 av Hans Linde (V) till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:74 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen av Teres Lindberg (S) till näringsminister Annie Lööf (C) 
2013/14:75 Obligatoriska redovisningscentraler för taxi av Anders Ygeman (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
 
den 29 oktober  
 2013/14:76 Lös räls vid Stockholms central av Anders Ygeman (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
2013/14:77 Varsel inom järnvägssektorn av Anders Ygeman (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
den 30 oktober  
2013/14:78 Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet av Tuve Skånberg (KD) till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) 
 
den 31 oktober  
2013/14:79 Möjligheten att sälja utsläppsutrymme till andra EU-länder av Matilda Ernkrans (S) till miljöminister Lena Ek (C) 
2013/14:80 Regeringen och tobakskonventionen av Gunvor G Ericson (MP) till statsrådet Maria Larsson (KD) 
2013/14:81 Apoteken av Carina Adolfsson Elgestam (S) till socialminister Göran Hägglund (KD) 
 Interpellationerna redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 5 november. 


11 § Anmälan om frågor för skriftliga svar
 Följande frågor för skriftliga svar hade framställts: 
den 25 oktober  
2013/14:82 Månadsredovisning till Skatteverket för företagare av Carina Adolfsson Elgestam (S) till näringsminister Annie Lööf (C) 
2013/14:83 Moçambique av Carina Hägg (S) till statsrådet Hillevi Engström (M) 
2013/14:84 Övergången mellan studier och arbetsmarknad av Anna-Lena Sörenson (S) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:85 Bättre matchning av Monica Green (S) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:86 Reducerat sjuklöneansvar av Pyry Niemi (S) till näringsminister Annie Lööf (C) 
2013/14:87 Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen av Ingemar Nilsson (S) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) 
 den 29 oktober  
 2013/14:88 Fastighetsboxar av Adnan Dibrani (S) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) 
 den 30 oktober  
 2013/14:89 USA:s avlyssning av Peter Rådberg (MP) till utrikesminister Carl Bildt (M) 
 den 31 oktober  
 2013/14:90 Nedrustning av Dal Västra Värmlands järnväg (DVVJ) av Anita Brodén (FP) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
2013/14:91 Tobaksindustrins påverkan på politiken av Hans Hoff (S) till statsrådet Maria Larsson (KD) 
 den 4 november  
 2013/14:92 Vapentransporter av Carina Hägg (S) till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:93 Fängslade Greenpeace-aktivister i Ryssland av Hans Linde (V) till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:94 Vattenskydd och rasrisk av Christina Oskarsson (S) till miljöminister Lena Ek (C) 
Frågorna 2013/14:82–91 redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 5 november. 
Övriga frågor redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 12 november.
 
12 § Anmälan om skriftliga svar på frågor
Skriftliga svar på följande frågor hade inkommit: 
den 25 oktober  
 2013/14:56 Kemiska vapen av Carina Hägg (S) till utrikesminister Carl Bildt (M) 
 den 28 oktober  
 2013/14:63 Utökning av antalet utbildningsplatser på Karlstads universitet av Gunilla Svantorp (S) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:66 Kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av Jabar Amin (MP) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
 den 29 oktober  
 2013/14:60 Färd på ståplattor av Ann-Christin Ahlberg (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
 den 30 oktober  
 2013/14:43 Äldres mun- och tandhälsa av Eva Olofsson (V) till statsrådet Maria Larsson (KD) 
2013/14:62 Det ryska stoppet för adoptioner till Sverige av Maria Stenberg (S) till statsrådet Maria Larsson (KD) 
2013/14:64 Användningen av Arbetsförmedlingens resurser av Kristina Nilsson (S) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:65 Muddring av inloppet till Hargshamn av Agneta Gille (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
2013/14:67 Utbildning om funktionsnedsättning av Esabelle Dingizian (MP) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:68 Nedläggningen av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap av Karin Åström (S) till socialminister Göran Hägglund (KD) 
2013/14:71 Framtiden för förstelärartjänsterna av Jabar Amin (MP) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:72 Granhults ungdomshem av Lennart Axelsson (S) till statsrådet Maria Larsson (KD) 
2013/14:74 Radioaktiv metall i konsumentprodukter av Kent Persson (V) till näringsminister Annie Lööf (C) 
2013/14:75 Överföring av syriska flyktingar till Italien av Hillevi Larsson (S) till statsrådet Tobias Billström (M) 
2013/14:77 Öppenhet om farliga kemikalier av Helena Leander (MP) till miljöminister Lena Ek (C) 
2013/14:78 Marinens personal- och rustningsplan av Peter Jeppsson (S) till försvarsminister Karin Enström (M) 
2013/14:79 Pension av Mattias Jonsson (S) till statsrådet Ulf Kristersson (M) 
2013/14:81 Bosättningar utan markägares tillstånd av Mikael Oscarsson (KD) till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 
 den 4 november   
2013/14:80 Krav på kassaregister hos utländska företag av Thoralf Alfsson (SD) till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:82 Månadsredovisning till Skatteverket för företagare av Carina Adolfsson Elgestam (S) till näringsminister Annie Lööf (C) 
Svar inkomna den 4 november redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 12 november. 
Övriga svar redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 5 november. 


13 § Kammaren åtskildes kl. 15.02.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar