fredag 23 maj 2014

29 april 2014: En (o)vanlig votering

Denna dags votering inleds med en ovanlig fråga. Andre vice talmannen Ulf Holm (mp) förklarar att från hans parti har väckts en frågan om hänvisning av motion till utskott.
  Det gäller upprivande av datalagringen, väckt av Åsa Romson m.fl. (mp).
Talmannen:
"Åsa Romson med flera från Miljöpartiet har, med hänvisning till 3 kap. 13 § riksdagsordningen, gett in motion 2013/14:MP100 Upprivande av datalagringen. Motionärerna begär ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att lagstiftningen som genomför det så kallade datalagringsdirektivet upphävs.
  Den händelse som åberopas till stöd för att motionen ska få väckas är att EU-domstolen i en dom den 8 april 2014 uttalat att datalagringsdirektivet är ogiltigt.
  Enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen får motioner med anledning av en händelse av större vikt väckas av minst tio ledamöter, om händelsen inte kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden eller någon annan motionstid. I förarbetena framhålls bestämmelsens undantagskaraktär, och praxis har varit restriktiv.
  Efter att ha samrått med gruppledarna gör talmannen bedömningen att den av motionärerna åberopade händelsen inte utgör någon sådan oförutsedd händelse av större vikt som medger motionsrätt. Det föreligger således enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen hinder mot att hänvisa motionen till utskott för beredning.
  Motionen ska följaktligen läggas till handlingarna utan vidare åtgärd."

Då begär Gunvor G Ericson (mp) ordet:
Herr talman!
Miljöpartiet anser att detta är en motion av särskild vikt.
   Det kan jämföras med en motion som de borgerliga lade riksdagsåret 2004/05 angående ett EU-beslut om Apoteksbolaget.
  Den motionen behandlades.
  Vi anser att det är rimligt att denna motion också behandlas och därmed hänvisas till konstitutionsutskottet.
Talmannen:
   Under överläggningen har  Gunvor G Ericson (mp) yrkat att kammaren skall begära att motionen hänvisas till utskott. Ett bifall till Gunvor G Ericsons yrkande skulle enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen innebära att frågan om motionens hänvisning till utskott skulle överlämnas till konstitutionsutskottet för avgörande.

Det blir då votering, med direkt rösträkning:
236 för avslag
75 för bifall
38 frånvarande
Kammaren avslog yrkandet om begäran om hänvisning av motionen till utskott.

Det mest intressanta är att fyra partier avvisade yrkandet, 98 röstande från socialdemokraterna, 99 från moderaterna, 21 från folkpartiet och 18 från centern.
  Mot detta röstade 22 miljöpartister, 18 vänsterpartister, 18 s.k. sverigedemorkrater och, hör och häpna, 17 kristdemokrater.
   Frånvarande (utkvittade) var fjorton socialdemokrater, tre miljöpartiseter, 1 vänsterpartist, summa 18 ledamöter. Därtill åtta moderater, tre liberaler, fem centerpartister och två kristdemokrater, också summa 18.
   Därtill var två sd-are av helt okänd anledning inte på plats.
   Vilket sällskap i en konstitutionell fråga! Miljöpartiet, vänsterpartiet, svergedemokraterna och kd! Hualigen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar