lördag 22 mars 2014

22 mars 2014: Mer från förbundsmötet 1

Förbundsmötet leds av stadsfullmäktigeledamoten Björn Ljung i Stockholm. Han gör det mycket bra, med assistans av John Glas, tidigare kommunalråd i Haninge.
  Sedan formalia klarats av - årsredogörelser, ekonomi, budget, avgifter, valplan (om nu det är en formalitet?) blir det dags för val.
  Först väljs ordföranden, Erik Ullenhag, första vice ordföranden Nina Lundström och andre vice ordföranden Lennart Rydberg.
  Därpå prestenteras valberedningens förslag av valberedningens ordförande Mats Hasselgren.
  Så begär jag ordet:
  Herr ordförande!
  Valberedningen har definierat ett problem: Vi har för många kvalificerade kandidater till att sitta i förbundsstyrelsen.

  1)Valberedningens förslag är att riksdagsledamöter från Stockholms stad och län skall ha närvaro- och yttranderätt vid länsförbundets styrelsemöten; jag utgår från att detta förslag inte av presidiet ställs under proposition eftersom det strider mot förbundets stadgar; förbundsstyrelsens arbetsformer, inklusive vem som skall äga rätt att delta, beslutas uteslutande av förbundsstyrelsen.
   Detta är ju som om vid partistyrelsens möten skulle alla riksdagsledamöter äga rätt att närvara, oavsett om denna består av 17 eller 51 ledamöter.
   2) Om likväl presidiet skulle finna skäl, gärna motiverade sådana, att ställa proposition på valberedningens förslag, yrkar jag avslag.
  Motvering:
  Att ge riksdagsledamöter en sådan diskriminerande gräddfil - att inte få bli föremål för förbundsmötets prövning att väljas till förbundsstyrelsen - strider helt mot likabehandlingsprincipen av alla medlemmar i förbundet, allra helst som det då skulle överlämnas till väljarna i allmänt val att avgöra vem som skall äga närvaro och yttranderätt - men inte rösträtt - vid förbundsstyrelsens möten.Om nu t.ex. Karin Karlsbro skulle inväljas i förbundsstyrelsen, skulle hon knappast kunna kvarstå efter denna upphöjelse av väljarna eftersom förbundsmötet då anser att hon endast skall ha närvaro- eller yttranderätt.Detsamma gäller ju statsrådet Ullenhag som om olycka är framme endast blir riksdagsledamot vid höstens val, inte fortsatt statsråd.Här måste jag också säga något om vad förbundsstyrelsen är, efter att ha suttit i densamma tio år. Den skall företräda samtliga medlemmar och föreningar i frågor som rör folkpartiets politik i hela Stockholms län. Var man är bosatt och vilken position man har som förtroendevald av väljarna är inte betydelselöst men kan inte vara avgörande för om man kan företräda medlemmarna.Varför just riksdagsledamöter skall diskrimineras framstår som orimligt. Varför inte kommunalråd, oppostionsråd eller ersättare i byggnadsnämnder?Jag förstår precis valberedningens intentioner, att ge så många föreningar som möjligt plats i förbundsstyrelsen. Den tanken är god - jag har under de senaste elva åren slagits av att en stor förening som Järfälla aldrig varit företrädd.Men om platserna inte räcker till i förbundsstyrelsen, måste det lösas genom att dess sammansättning stadgeenligt ses över. Det kan man skicka med till den nya styrelsen, att efter valet den 14 september överväga en stadgerevision.Jag vill inte bli diskriminerad. Om någon föreslår mig till min nuvarande plats som tredje ersättare i förbundsstyrelsen, står jag till alla medlemmars förfogande.Men ingen proposition på valberedningens diskrimineringsförslag - och avslag om presidiet trots allt avser underställa förbundsmötets prövning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar