fredag 25 december 2015

11 april 2015: Käpplingemorden - ett blodbad 1389

Käpplingemorden (1389)

Hättebröder och Fetaliebröder kallades de tyskahandlande, som under konung Albrekts beskydd vunnit burskap i Stockholm och omsider blifvit så talrika, att de en tid fullkomlig beherrskade staden.
  Enligt en då gällande lag delade de med svenska borgerskapet halfva andelen i stadens styrelse; men under förevändning att hämnas den orättvisa, som blifvit föröfvad mot konung Albrekt, tilläto de sig en hel mängd våldsamheter mot de svenska borgane, och deras öfverlägsenhet gjorde att detta en längre tid ostraffadt fortgick.
  Den mest skriande af deras illbragder var den, då de, under lösa förevändningar, fängslade 60 – Botin uppgifver deras antal till 200 – svenska borgare, inspärrade dem i Svartbrödraklostret, pinade dem med trädsågar och andra plågoredskap, för att tvinga dem till bekännelse av ett brott, som de ej föröfvat, och slutligen brände dem i ett hus på Käpplingen, nu mera Blasiiholmen, natten mellan d. 11 och 12 juni 1939.
  Detta nidingsverk väckte en allmän fasa, och ett förfärliga åskdunder, som följande dag inträffade, troddes vara ett till himmelens vrede däröfver.
  Missdådarne oroades likväl icke deraf, innehade Stockholm ända till dess det öfverlämnades åt drottning Margaretha, till följd av öfverenskommelsen om Albrekts befrielse, och utöfvade ännu ytterligare många grymheter mor de förtryckta svenska invånarne.
  Till försoning af det ofvannämnda mordet på Käpplingen, skola de hafva blifvit ålagda att utanför staden uppresa trenne pelare, för att beteckna afståndet mellan Pilati hus och Golgatha, samt det ställe, der Kristus första gång föll till jorden under korsets tyngd.

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar