torsdag 24 december 2015

7 april 2015: Halshuggningen på Helgeandsholmen 1320

Konung Birgers son Magnus räddades under Håtunaleken, då hertigarne Erik och Waldemar förrädiskt öfverföllo konungen, hans fader, derigenom att en trogen tjenare, Arvid Smålänning, flydde  med den späde konungasonen och lyckligen ankom till Danmark.
  Honom väntade dock ett sorgligt slut.
  Vid det, efter hertigarne Eriks och Waldemars död, utbrutna kriget mellan deras anhängare och konung Birger, innehade Magnus Stegeborg, hvilket han med mycken tapperhet försvarade; men sedan Nyköping gifvit sig och brist på lifsmedel uppstått bland besättningen, måste äfven Magnus kapitulera, och gaf sig fången i September 1318 mot förbindelse, att intet ondt skulle honom tillfogas till lif eller lem.
  Denna förbindelse hölls likväl icke bättre, än att, sedan Eriks son, den späde Magnus, blifvit utkorad till konung, ansåg man, till befästande af hans thron; och ehuru dennes trygghet ytterligare blifvit försäkrad genom traktaten i Roeskilde, dömde herredagen honom likväl till döden, d. 21 Okt. 1320, och domen verkställdes på Helgeandsholmen d. 28 i samma månad, hvarvid en matta lades på afrättsplatsen, båren öfvertäcktes med guldtyg och fyra riddare buro liket till dess farfaders graf i Riddarholmskyrkan. 

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar