torsdag 24 december 2015

5 april 2015 Thorkel Knutssons avrättning 1306

År 1306 d. 10 Febr. sågs en procession tåga ut till det utanför Stockholms södra stadsport belägna ställe, som nu kallas Södermalmstorg, men då var stadens betesmark.
  Det var en gammal vördnadsvärd gråhårsman, det var riksmarsken Thorkel Knutsson, hvilken konung Birger, glömsk av de tjenster och den tillgifvenhet denne man visat honom, nu lät föra till afrättningsplatsen, der man redan såg en nyuppkastad graf, bestämd för mottagandet av denne ädle, konungens och folkets trognaste vän.
  Kort före jul 1305 hade han blivit fängslad på sin gård Lena i Westergöthland, satt med hopbundna fötter på en dålig häst, och genom natt och dag förd till Stockholm, der han inkastades i fängelse på slottet.
  Der tåget nu framgick, trängdes mycket folk, för att skåda huruledes den ädle mannen, under mycken smälek och begabbelse, som presterna tillställt till folkets förvillande, utleddes till afrättningsplatsen.
  Anländ dit, nedböjde han oförskräckt sin grånade hjessa under bödelns svärd; en blink  och till Sveriges olycka var dess ädlaste man icke mera till.
  Den uppkastade grafven emottog hans stoft och deröfver uppsattes ett tält, hvaruti ett altare uppfördes, och framför korset derå lästes dagligen messor för hans själ, intill d. 18 Maj samma år, då stoftet, på hans anhörigas begäran, upptogs ur grafven och fördes till Gråbrödernas klosterkyrka, nu Riddarholmskyrkan, der det nedsattes, beledsagadt af stadens presterskap.
   Biskop Nils Kettilsson Hvit hade dömt marsken ovärdig att kristeligen begrafvas, men lät beveka sig af hans arfvingar genom erläggande av 150 marker rent silver.
  I många år derefter sågs på afrättsplatsen ett kors, såsom ett tecken för den derförbi färdande att bedja för den aflifvades själ.
  Då Carolinska grafkoret byggdes vid Riddarholmskyrkan och trappnedgång dertill skulle beredas, blev den ädles graf raserad och hans stoft utflyttadt och nedgräfdt i kyrkogården.
 
Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar