fredag 25 december 2015

12 april 2015: När hela Stockholm stod i lågor

Stockholm har många gånger blifvit förhärjadt af eldsvådor, men sällan hafva så många menniskolif blifvit spillda, som d. 11 april 1407, då staden till största delen uppbrändes genom ljungeld.
  Den var då ganska tätt bebyggd, för det mesta med trähus. Mellan kl. 10 och 12 på förmiddagen var elden så häftig, att många hundra personer, som i trängseln ej hunnit undkomma, blefvo begrafna under de brinnande husen.
  Andra trängde sig hastigt till hamnarne, sökande på båtarne räddning undan elden; men i ångsten kastade sig alltför många på de små farkorsterna, så att dessa kantrade och sjönko, och ännu flera omkomma i vattnet än af elden.
  Messenius uppgifver, att 400 personer omkommo, men Alb. Krantzius och Munsterus göra antalet af förbrända menniskor mycket större: de uppgifva dem till 1,600, utom dem, som vid detta sorgliga tillfälle tog sin tillflykt till farkoster och der ömkligen omkommo. 

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar