tisdag 13 november 2012

12 nov: Eskilstunaåns kraft

Eskilstunaån - 90 kbm/sekund
På väg från Bolinder Munktell-hotellet passerar jag Eskilstunaån, slussen på Faktorigatan.
  Det brusar - häftigt.
  Och lägligt nog finns en person från Eskilstuna Elektriska där för att reglera vattennnivån.
  Det skall bli ett arbete längre ner i ån - vid Torshälla - och därför behöver mycket vatten släppas fram, så att kraften längre ner under dagen kan minskas från 90  m3 vatten per sekund till 40  m3/s.
  Vilken kraft!
  Elektrcitet gör man lite längre upp i ån där fallhöjden är större - och som mest kan man från Slussområdet i centrala Eskilstuna släppa ut 120  24 m3 vatten/sekund.
Mer om Eskilstunaån
Eskilstunaån kallas i den del den går genom Torshälla, en stadsdel i Eskilstuna , för Torshällaån.
  Eskilstunaån avvattnar Hjälmaren (som ligger 22 meter över havet) till Mälaren (0,7 meter över havet), alltså en betydande fallhöjd.
  Ån går rakte genom Eskilstunaoch bildar framför Klosters kyrka en riktig sjö, med Nybro(n) som förbindelse mellan Eskilstuna centrum och kyrkan och det stora industriområdet öster om ån.
   Åns längd är 32 km med ett avrinningsområde på hela 4.187 km², nästan hälften skogsmark (46 procent) och 25 procent åkermark, 15 procent sjöar där Hjälmaren - Sveriges fjärde största sjö - utgör det särklassigt viktigaste tillflödet och som gör att Eskilstunaån är Mälarens enskilt största tillrinningsenhet.
  Tätorterna i avrinningsområdet består av 3 procent och övrigt mark 11 procent.
  Medelvattenföringen (nära utloppet ur Hjälmaren) är 24 m3/s.
  Delsträckan närmast Hjälmaren kallas Hyndevadsström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar