lördag 17 november 2012

15 nov: Folkpartiets föreningsmöte i Danderyd

I dag (15 nov) var det föreningsmöte i folkpartiet i Danderyd, enligt stadgarna ska föreningen ha två medlemsmöten om årt (minst), dels ett årsmöte, dels ett möte på hösten.
  Vid dagens möte, där jag valdes att vara mötesordförande (Tack för det förtroendet!), fanns det två viktiga punkter på dagordningen, dels vilka ståndpunkter oppositionspartiet folkpartiet i Danderyd skall föra fram när det gäller danderydsbornas och Danderyds kommuns ekonomi (budget) för 2013, dels val av kommunala förtroendeledamöter i nämnderna och styrelserna från 1 januari 2013 till mandatperiodens utgång den 31 december 2014.
  Först ekonomin för kommunen - och därmed kommnalskattesatsen för 2013.
  Folkpartiets företrädare i kommunstyrelsen, Bengt Sylvan, kommunalråd, Jonas Uebel, fullmäktigegruppens ordförande, ersättarna Birgitta Lindgen och Maarit Nordmark (de två senare dessvärre för dagen förhindrade att deltaga på grund av sådana triviala orsaker som annat möte och resa utomlands i tjänsten, vad gör folk? arbetar när man i stället kan vara på sitt tusende sammanträde eller så?), fick väl godtjänt för sin hantering av budgetfrågorna av mötet.
  I kommunskatt beräknas Danderyds kommun under 2013 ta in 1.817 miljoner kr - men i statlig (eller som det felaktigt kallas kommunal) skatteutjämning, försvinner 360 miljoner kr (19,8 procent, var femte intäktskrona), kvar blir 1.510 miljoner kronorsom skall användas skolan, vägar, social omvårdnad, förskola, brandförsvar (gemensamt kommunalförbund), miljötillsyn, kultur, fritid och många andra ting som kommunmedlemmarna förväntar sig att pengarna skall räcka till.
  Mötet kommer fram till att vi skall stöda förslaget från den styrande Trepartialliansen (moderaterna, danderydscentern (att noggrant skilja från centerpartiet) och kristdemokraterna om oförändrad utdebitering, 17,35 kr/beskattad 100-lapp.
  Men fp-mötet kommer också fram till att på flera punkter har vi en starkt avvikande politik:
  1. Folkpartiet anslår mycket mer pengar till lärarlöner, en lärarlönepott, som skall användas till kvalitetsförstärkningar i skolan - det kan handla om löner, mindre klasser, specialinriktningar, mötet tar inte ställning till hur pengarna skall nyttjas, det måste utbildningsförvaltningen få komma med förslag om och sedan skall beslut träffas i barn- och utbildningsnämnden. Danderyd skall ha lärare i Sverigetoppen, är budskapet.
  2. Projketet att gräva ner E18 förbi Mörby centrum är totalt stillastående sedan valet 2010 och den nuvarande trepartialliansen är oförmögen att ta vidare steg. Folkpartiet anslår pengar för att driva projketet vidare, för Danderyds utveckling och sammanhållning är detta det viktigaste projektet i hela kommunen utöver att förlänga tunnelebanan till Täby - vilket ligger på landstinget, inte Danderyds kommun (men vi har dirivit samma linje sedan 1980, måste vara ett tråkigt parti, eller hur som driver samma politik decennium efter decennium!
  3. Inrätta en ÄÖ, Äldreombudsman. Intet heller det kravet är nytt, men efter de upprörande händelser som inträffat i äldreomsorgen behövs nya kanaler för att säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen. Alla folkpartiets tidigare krav på inrättande av en äldreombudsman dit man anonymt kan anmäla brister och missförhållanden har avslagits av moderaterna, centerpartiet och - märkligt nog - kristdemokraterna (som på andra håll bejakar reformen), men det här kommer vi att fortsätta driva. ÄO skall stå fri från förvaltningen i övrigt, han eller hon skall vara en myndighet men med anonymitetsskydd för kontakter.
   4. Mer pengar till underhåll av vägar och fastigheter. Det är inget krav som får människor att jubla men vi vet att med den politik som nu förs - sedan över 20 år½! - i Danderyd, förlorar vägar och fastigheter stora värden i brist på sakkunnigt innehåll, reparationer av skolor och vägar har under moderat ledning blivit en mycket stor utgiftspost i Danderyd, vi kan inte ta itu med allt eftersatt underhåll på ett enda år men vi måste vända utvecklingen.
  Hur finansieras då detta?
  Jo, genom att bland annat prioritera annorlunda i investeringsbudgeten och att försälja ytterligare någon eller några tomter som kommer att säljas ändå i framtiden; det är bättre - anser folkparitet - att ha ett aktivt arbetande kapital än passivt liggande.
  I en enda fråga blir vi en smula oeniga: Det gäller hur tidigt elever skall utrustas med egna datorer. Beslutet blir att den frågan hanteras av våra kommunstyrelseföreträdare med hänsyn till kostnader och behov - något beslut om att det skall bli eller inte bli gratis datorer till alla elever i en viss årskurs fattas inte, däremot fastslås att folkpartiet i Danderyd är ett parti som dels bejakar teknisk utveckling, dels anser att lärare - kunniga lärare - är viktigare än all modern utrustning i världen - och att vi aldrig får glömma att teknik aldrig kan ersätta det personliga mötet i undervisningen.
  Till frågan om vem som skall företräda folkpartiet i olika nämnder återkommer jag.
  Mötet kommer
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar