söndag 6 december 2015

28 mars 2915: En rapport från 1437

Erik Pukes avrättning (1437) 

Erik Puke var ett af Engelbrekts kraftigaste stöd under uppresningen och visade sig äfven sedermera såsom en av konungamaktens kraftfullaste vedersakare.
  För att genom väntjenster binda honom vid sin person, utnämnde honom Carl VIII Knutsson till höfding i Helsingland. Men detta afväpnade likväl ej Puke, som fortfor att uppvigla allmogen.
  Slutligen, och då Carl märkte att hans envise motståndare ej längre stödde sig på något större allmogeparti, ansåg han sig ej längre behöfva iakttaga skonsamhet emot honom, utan då Puke oförsigtigt infunnit sig till ett samtal på Westerås slott, lät han der gripa honom och skicka honom till Stockholm, hvarest han på rådets befallning afrättades.
  Detta skedde år 1437. 

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar