lördag 23 mars 2013

20 mars 2013: Om något så svårt som subdiartietsprincipen

I dag var betänkandet 2012/13:KU14 uppe till debatt. Det gäller riksdagens och andra parlaments möjlighet att utöva inflytande i EU på frågor av skilda slag.
  I debatten deltog Billy Gustafsson (s) och Lars Elinderson (m).
  Jag deltog också med utgångspunkt från mina erfarenheter från skatteutskottet. Här mina synpunkter:
  "Herr talman!
  Det kan tyckas förmätet att jag lägger mig i diskussionen eftersom jag instämmer väldigt mycket med både Billy Gustafsson och Lars Elinderson.
  Jag vill ändå för den intresserade allmänheten och ledamöterna berätta lite om hur ett utskott kan hantera den här frågan, nämligen det skatteutskott som jag tillhör sedan elva år.
  Även om det är relativt få ärenden behandlas de väldigt noggrant.
  Jag kommer att tänka på Lina Sandells psalm Jag kan icke räkna dem alla, för det har blivit allt fler ärenden som subsidiaritetsprövas.
  Just det som vi hanterar i skatteutskottet, som jag känner till bäst, är ett sådant område där EU egentligen inte ska agera.
  Men i praktiken är det väldigt många frågor som kommer till vårt lilla utskott.
   Det finns en vacker engelsk beteckning, CCCTB, och som ligger på allas våra läppar och förklaras som den gemensamma konsoliderade skattebasen.
  Vi hanterar också en sådan fråga som om det ska vara moms på ideella föreningar, en mycket stor fråga för väldigt många svenskar.
  Skatteutskottet har lämnat yttranden, har varit nere och träffat kommissionären Semeta och så vidare.
  Det handlar om, precis som Lars Elinderson och Billy Gustafsson har sagt, vilken makt vi ska överföra till EU.
  Där är det noggrann prövning, åtminstone i skatteutskottet, för vi ska egentligen inte föra över någon makt eller något inflytande alls.
  Däremot kanske vi måste samordna beräkningsgrunder och liknande så att det blir en gemensam redovisning. 
  Det finns också anledning att påpeka att allmänheten kan gå in och titta på vilka yttranden ett utskott har gjort och vilka frågor som kommer från utskottet. Och på riksdagens föredragningslista finns frågor upptagna så att man i förväg kan se vilka frågor som blir aktuella.
  I huvudsak håller jag väldigt mycket med Billy Gustafsson och Lars Elinderson. Detta är en fråga som bevakas alldeles för lite av pressen, för det står nästan aldrig någonting om detta. Detta är en brist.
  Däremot tycker jag inte att man kan säga att vi, åtminstone det utskott som jag tillhör, slarvar med den här frågan, utan vi arbetar intensivt efter måttet av förmåga.
  Sedan hoppas vi att EU-kommissionen någon gång lyssnar till våra invändningar.
  Allra sist, herr talman, vill jag säga att konstitutionsutskottets utlåtande är väldigt bra, för det pekar på att det svenska parlamentet faktiskt har tagit möjligheterna från Lissabonfördraget ad notam och varit det allra flitigaste parlamentet i att skicka motiverade yttranden till kommissionen.
  Det är en viktig sak att betona när man tycker att vi kanske borde vara ännu duktigare.
  Andra parlament kanske borde skärpa sig ännu mer. "Inga kommentarer:

Skicka en kommentar