onsdag 27 mars 2013

26 mars 2013: FTT

Dagen börjar med att Anders Borg gästar förmötet mellan de fyra allianspartierna i riksdagen.
  Det blir analys av det ekonomiska läget och mycket annat.
  Under själva mötet hanterar vi - men bordlägger - åter FTT-subsidiartietsprövningen. Nästa behandliing: 9 april, extrainsatt möte med skatteutskottet.
  Häromdagen deltog jag i en riksdagsdebatt om just riksdagens hantering av subsidaritetsfrågor enligt Lissabonfördraget. Sveriges riksdag har varit aktivt, aktivast av alla EU-parlamentet framgår av konstitutionsutskottets granskning.
  Allra, allra aktivast har skatteutskottet varit - vilket beror på att skattepolitiken anses vara allas område, men inte borde vara EU:s.
  Nu gäller det FTT, Financial Transaction Tax, ibland benämnd Tobinskatt, numera ett vänsterprojekt med främst vänsterpartiet och miljöpartiet som svenska tillskyndare.
  Vad socialdemokraterna tycker är synnerligen oklart.
  Redan frågan om det är en subsidiaritetsfråga i vanligt bemärkelse, hänförligt till Lissabonfördraget,  är intressant och inte riktigt klar.
  FTT är ju inget EU-projekt i meningen gemensamhetsinitiativ utan har inititerats av elva medlemsstater,av de sjutton som tillhör euro-sfären, för att sjösätta ett fördjupat ekonomist samarbete.
  I den strävan vill man införa en transaktionsskatt.
  Men vissa länder tänker inte vara med, som Holland men sina pensionsfonder som man inte vill ha beskattade, Luxemburg med sin stora banksektor, Storbritannien är förstås helt emot och har redan en sorts transaktionsskatt knutet till registrering/ägande av finansiella instrument.
  Nu kommer FTT att omfatta även andra länder och transaktioner i dessa. Det komplicerar saken - särskilt som FTT-länderna, de elva, avser att använda de intäkter man får för att räkna av mot sin egen EU-avgift.
  Det blir alltså en form av egna medel för EU, bekymmersamt för oss som vill ha ett starkt EU men som inte vill att EU skall ha egen beskattningsmakt.
  Skattepolitiken skall förbli nationell, helt enkelt.
  Sveriges reging har sagt
  dels att vi inte avser deltaga i detta projekt,
  dels att vi inte motsätter oss de elva ländernas gemensamma vilja
  men att vi motsätter oss att pengarna blir egna EU-medel.
  Det är en bra linje som jag ger mitt stöd - även om jag inser att ställningstagandet mellan subsidiaritetsprincipen - jag anser inte att avtalet strider mot Lissabonfördraget - och det materiella innehållet inte utgör toppen av juridisk stringens.
  Men det viktga är:
  Vi i Sverige skall inte motsätta oss vad andra länder vill göra, däremot se till att det inte blir i form av en skatt på transaktioner där svenska finansinstitut är en part.
  Det blir inte lätt, men det går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar